Archiv für den Monat März 2011

به مداخله ی نظامی علیه لیبی پایان دهید!

Libyen-Flugblatt persisch 30.März 2011


به مداخله ی نظامی علیه لیبی پایان دهید!
در تبلیغات قدرت های بزرگ امپریالیستی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه سالهای متمادی است که چنین وانمود می شود که گویا
هنوزدراتحاد نظامی علیه هیتلر و فاشیسم هستند. عراق، یوگسلاوی، افغانستان، بار دیگر عراق، در این میان سودان، جمهوری دمکراتیک کره،
… و متعاقب آن دروغهای وقیهانه ی امپریالیستی درباره ی „قتل عام توده ای“، „اسلحه های کشتار جمعی“، „اسلحه های اتمی“ و … آشکار
گردیده است  اما این ترفندها تا حمله دیگر اهمیت خود را از دست می دهند و تحریکات جنگی با یک دلیل مسخره دیگرآغاز می شود. در واقع
تبلیغات جنگ افروازانه امپریالیستی ما را بیاد سخنرانی رادیویی هیتلر هنگام حمله به لهستان می اندازد که می گفت : از ساعت 54:8 به آتش
دشمن جواب خواهیم داد!“
صرف نظرازاینکه ما چه نظری درمورد میلوشویچ، صدام حسین ویا اکنون قذافی داریم، دشمن اصلی خلقها، امپریالیسم است. قدرت های
بزرگ با حمله عریان می خواهند خواسته های خود را به خلقها تحمیل نمایند. موضعی که بیان تضاد جهانی امپریالیسم وتوده های تحت ستم است
و بهمین دلیل هرانسان مترقی بایستی علیه امپریالیسم به مبارزه برخیزد.
یک فرق مهم قیام در تونس، مصر، بحرین با لیبی اینست که از همان روزهای نخست اپوزیسیون لیبی مسلحانه علیه دولت عمل کرد و
ساختمانهای دولتی را به آتش کشید و ایستگاههای پلیس را نابود کرد، نزاعی که قبل از هرچیز نتیجه اختلافات درونی بوروکراسی دولتی است
که انعکاس خود را بیش از همه در ارتش بروز داد. تنها برافراشتن پرچم دوران پادشاهی ادریس ماهیت رهبری قیام کنندگان در بن قاضی را
روشن می کند. اهداف این جریان در تضاد کامل با خواستهای دمکراتیک توده ای قرار دارد. رهبری این اپوزیسیون مطمئن بود که از طرف
امپریالیستهای اروپایی دیر یا زود مورد حمایت قرار می گیرد، زیرا قذافی چون بن علی، مبارک، سگ و دست نشانده مستقیم امپریالیستها و
دیگران نیست. امپریالیست ها در کشورهای وابسته به خود، رژیم هایی، بوروکراتیک کاپیتالیستی بوجود می آورند که موجب خشم توده های
تحت ستم می گردد. این قدرت های بزرگ امپریالیستی  که پشت آنها کنسرن های چند ملیتی ایستاده اند  بسته به راهکار و تاکتیکهای خویش
هنگامی که توده های خلق به شورش دست می زنند، برخوردهای متفاوتی را برای حل معضل اتخاذ می نمایند.) اگر در سالهای 08 ایالات متحده
آمریکا در آمریکای لاتین بدفعات به کودتاهای نظامی دست می زدند و دولت فرانسه تا امروز در آفریقا فعال است ؛ برعکس امپریالیست های
اتریش، آلمان و ایتالیا اساسا از راههای نفوذ دیپلماتیک و دادن باج، روابط اقتصادی خود را در کشورهای وابسته به پیش می برند.(
هدف همیشه یکی است: رژیمی فرمانبردار، که بهترین شرایط را برای حداکثراستثمار تضمین نماید. روندی که تابع تضادهایی مابین قدرت
های بزرگ در نتیجه رقابت های جهانی برای نفوذ درمناطق دیگر است. دلیل اینکه روسیه و چین درمورد مساله لیبی )در شرایط کنونی( در
شورای امنیت سازمان ملل متحد از حق وتو استفاده نکردند، به وضعیت تقسیم مناطق تحت نفوذ قدرت های بزرگ و کنسرن های آنها مربوط
است. روسیه و چین درنظام کاپیتالیستی جهانی کاملا ادغام هستند، آنها دست به حمله متقابل نمی زنند، تاوقتی که مناطق تحت نفوذشان مستقیما
مورد تجاوز قرار نگیرد، گذشته از اینکه امروز هنوز درموقعیتی نیستند که از منافع خود، درمنطقه مدیترانه باقدرت به دفاع برخیزند. اما خطر
جنگ بین امپریالیستها درحال رشد است. بنظر می رسد که در دهه های آینده جنگ های بزرگی برای تقسیم جهان درراه است ، که اتریش هم در
آن شریک خواهد بود. نیروهای اتریشی در بالکان در حال تثبیت مصالح غارتگرانه خویش می باشند، بخش های دیگری از نیروهای آن در
قبرس ومرزهای سوریه مستقرهستند.اگرچه برای وزیر جنگ اتریش دارابش )طبق گزارش رسانه ای( واضح است که سربازان اتریشی
درصورت حمله اتحدیه اروپا به لیبی „مسلما“ در گروه سلاخان شرکت خواهند کرد، که درخدمت منافع امپریالیستی است  هم اکنون کنسرن نفتی
او ام فا ) OMV ( در لیبی فعال است، همچنین کنسرن استارباک ) Strabag ( در بخش اتوبان سازی و اسامر) Asamer ) دارای چند کارخانه بتون
سازی است. لیبی در مقایسه با همسایگانش، کشوری ثروتمند است: درآمد سرانه در لیبی هم ردیف کرواسی و مجارستان می باشد )تقریبا 7 برابر
مصر!( بدین خاطر نیز برای بورکراسی دولتی این امکان را فراهم آورده که در سطح بین المللی تقریبا با اعتماد به نفس عمل کند، برای مثال
هنگامی که قذافی دبیراول اتحادیه کشورهای آفریقایی بود. بدون توجه به همکاری تنگاتنگ او با اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورود پناهندگان
به اروپا و باز کردن دراقتصاد لیبی به روی کنسرن های امپریالیستی )برای مثال OMV (، اتحادیه اروپا از موقعیت بوجود آمده برای بسرکار
آوردن یک رژیم کاملا دست نشانده حداکثر استفاده را می نماید.
اما تلاش های امپریالیستها، در کشورهای عربی برای ایجاد شرایط پایدار جهت استثمار، همانگونه که در عراق، افغانستان و مناطق دیگر
اتفاق افتاد، کامیاب نخواهد شد. تا زمانی که سرکوب هست، مقاومت نیز خواهد بود و امر آزادی خلقها تنها بدست خود آنها امکان پذیر است.
سرنگون باد اتحادیه اروپا! سرنگون باد امپریالیسم !
از مبارزات آزادی بخش و ضدامپریالیستی خلقها پشتیبانی نماییم!
زنده باد انقلاب سوسیالیستی !
0222/3/02
بدیل برای ایجاد حزب انقلابی  کمونیستی )اتریش( IA*RKP;iarkp
فعالین سیاسی چپ در وین)اتریش(
اتحادیه انقلابی  کمونیستی جوانان )اتریش( RKJV

110330Libyen-Persisch

Advertisements

Neu: Gewerkschaftsrichtlinien der IA*RKP

1. Die ArbeiterInnen in Österreich brauchen eine Gewerkschaft die kämpft anstatt zu verhandeln. Kämpferisches gewerkschaftliches Bewusstsein entsteht durch das Erkennen der gemeinsamen Interessen der ArbeiterInnen und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit der Organisation. Erst dann kann auch die Konkurrenz zwischen den ArbeiterInnen, die von den Kapitalisten geschürt wird, kollektiv und konsequent bekämpft werden.

2. Erst durch den Bruch mit dem Stellvertreterdenken und dem Bewusstsein über die Notwendigkeit der Selbstorganisation zur eigenständigen Verteidigung und Durchsetzung der ArbeiterInnenInteressen gegen die Kapitalinteressen können Ansätze für eine klassenkämpferische Gewerkschaftsorganisation aufgebaut werden. Der gewerkschaftliche Kampf alleine stößt jedoch an seine Grenzen, da er nicht über das kapitalistische System hinausgeht. Dazu ist eine revolutionäre Partei nötig, die das revolutionäre Bewusstsein in die gewerkschaftlichen Kämpfe hineintragen kann.

3. Der ÖGB und seine Teilgewerkschaften sind keine gewerkschaftlichen Kampforganisationen der ArbeiterInnen und können auch nicht in solche umgewandelt werden. Der ÖGB wurde 1945 durch Parteiabspachen errichtet und war von Anfang an ein bürokratisch-zentralistischer Funktionärsapparat, der von oben nach unten aufgebaut ist. Die ÖGB-Spitze ist durch die institutionalisierte Sozialpartnerschaft in den Staatsapparat eingebunden bzw. Teil davon. Sie sitzt in Aufsichtsräten von Aktiengesellschaften und ist daher politisch und ökonomisch direkt mit dem Monopolkapital verbunden.

Neu: Gewerkschaftsrichtlinien der IA*RKP weiterlesen

Dokumentation zu Libyen – 2 Flugblätter aus Frankreich

Der langandauernde Volkskrieg ist die einzige Lösung, um mit den imperialistischen Mördern und Dieben und ihren Wachhunden aufzuräumen

(Flugblatt der PCmF vom 22.3.2011)

Die PCmF unterstützt alle demokratischen Revolutionen seit Beginn der Erhebung in Tunesien. Wir haben den Sturz der „Wachhunde“ des Imperialismus begrüßt und betrachten dies als Schritt vorwärts, als Ermutigung („souffle d’air“) für die Völker der Welt, als Beitrag zur Emanzipationsbewegung des Proletariats und der Volksmassen aller Länder.

Aber unsere Partei hat sich niemals Illusionen gemacht über die Manöver der Imperialisten und der herrschenden Klassen der arabischen Länder, um ihren Zugriff auf die Reichtümer dieser Länder zu erhalten und ihre Interessen zu verteidigen.

In Ägypten ist Mubarak abgetreten, aber die Armee ist unverändert. Sie hat die Volksbewegung „unterstützt“, aber sie hat die Lage unter Kontrolle und schützt ihre Interessen. Die Lage hat sich „stabilisiert“, der imperialistische Zugriff auf das Land wird nicht in Frage gestellt.

In Libyen leistet der Diktator der demokratischen Revolution Widerstand. Obwohl der französische Imperialismus diesen seit einigen Jahren beträchtlich auf ökonomischem, politischem, militärischem und polizeilichem Gebiet unterstützt, möchte er ihn jetzt liquidieren, so wie Saddam Hussein. Es schien, als ob die Volksbewegung das erreichen könnte, aber es hat sich nicht materialisiert. Der französische Imperialismus hat auch in der UNO eine Militärintervention betrieben, was auch beschlossen wurde. Gadafi musste zurückweichen und einen Waffenstillstand verkünden. Das durchkreuzt die Pläne der Imperialisten, die ihn gerne unter Berufung auf die Verteidigung des libyschen Volkes liquidieren würden.

Sarkozy hat ein Szenario in Gang gesetzt, dessen Ziel die physische Vernichtung des libyschen Diktators ist. In diesem Fall braucht man keinen Betrug wie den im Irak mit den „Massenvernichtungswaffen“, um das Land zu bombardieren und den Diktator zu töten. Hier genügt es zu sagen, dass er keinerlei Waffenstillstand respektieren wird, um zu entscheiden, dass man ihn eliminieren, sprich seine Ermordung vorbereiten muss. Obama nimmt sie Sache in die Hand und zeigt sein wahres Gesicht als Nachfolger von Bush; Sarkozy und Cameron sind nur kleine Pfeifen.

Sie werden die libysche Luftwaffe zerstören, die Raketen, die Panzer und Flughäfen, um ihren Waffenhändlern gute Geschäfte mit dem Waffenhandel und beim Wiederaufbau der Flughäfen, Strassen, der Infrastruktur zuzuschanzen. Gute Geschäfte für Bouygues, Lambert (den großzügigen Spender für Le Pen) etc. Aber es stellen sich, wie im Irak, sofort zwei Fragen: 1. Wie wollen sie das Land bombardieren, ohne dass es zahlreiche zivile Opfer gibt? 2. Wie wollen sie ohne Intervention mit Bodentruppen siegen? Die Antwort auf beide Fragen ist identisch: es ist unmöglich. Schon melden sich „Kritiker“ in der UNO-Koalition und den arabischen Ländern, die um ihre Haut fürchten.

Im Yemen geht das Morden von Demonstranten durch die „Wachhunde“ in Saana weiter. Die Imperialisten lassen sie machen, sie brauchen nämlich keine demokratischen Bewegungen am Golf, sondern „Stabilität“, sichere und verlässliche „Wachhunde“.

In Bahrein schicken sie ihre „Wachhunde“ in Saudiarabien und den UAE vor, um wilde Unterdrückung des Volkes zu betreiben. Sie sind in ihrer Wut so weit gegangen, die Statue auf dem Perl-Platz (das Landessymbol) zu zerstören. Qatar, ein „Wachhund“, der noch nicht durch das eigene Volk in Frage gestellt wird, hilft den Imperialisten, indem es zwei Flugzeuge schickt, um sich mit den Imperialisten – im Hinblick auf eine eventuelle Revolution – gutzustellen.

Die Imperialisten werden weitermachen, ihre neokoloniale Politik reorganisieren (was wir den modernen Neokolonialismus nennen), die alten Diktatoren durch neue willfährige „Staatschefs“ ersetzen, ihnen passende Parlamente schaffen, alles, um die Plünderung der Länder Afrikas fortzusetzen.

Aber sie können weder die Emanzipationsbewegung der Völker der Welt aufhalten, noch den Zorn der Massen, wie sie auch nicht in der Lage sein werden, die Reorganisation der kommunistischen Bewegung und den Aufbau immer revolutionärer Fronten zu stoppen . Sie werden nicht in der Lage sein, die sich ausweitenden Volkskriege und den Prozess der demokratischen Volksrevolutionen aufzuhalten und die Entfaltung der proletarischen Weltrevolution zu blockieren.

Es lebe der Kampf der Völker der Welt gegen die Imperialisten und ihre heutigen und zukünftigen Lakaien!

Maoistische Kommunistische Partei Frankreichs

 

Libyen: Wir widersetzen uns der internationalen Militärintervention!

(Erklärung der PCOF vom 18.3.2011)

Nachdem mehrere Tage lang Druck gemacht worden war, seitens der französischen und britischen Regierungen und mit Unterstützung Washingtons, hat der UNO-Sicherheitsrat über eine Resolution zur Militärintervention gegen die libyschen Streitkräfte abgestimmt. Über diese Resolution haben 15 Parteien abgestimmt, wobei sich die Vertreter Chinas, Russlands, Indiens und Deutschlands (Anm.d.Übers.: und Brasiliens) der Stimme enthalten haben. Demnach haben also 10 Vertreter über Krieg entschieden, ohne ihn beim Namen zu nennen, und zwar gegen ein Regime, das sie bis vor ganz kurzem noch gestützt haben, das sie hofiert haben, um ihm Waffen zu verkaufen und an Erdöl zu kommen. Das Argument, das vorgebracht wird, nämlich die Verteidigung der Zivilbevölkerung, ist nur allzu bekannt: vom Balkankrieg über den Krieg gegen den Irak bis zum Krieg in Afghanistan, immer wieder dasselbe Alibi. Die wahren Ziele dieser Kriege aber sind die Kontrolle über strategisch wichtige Regionen, vor allem, wenn sie Lagerstätten von Erdgas und Erdöl beherbergen und wenn es sich um Durchgangsgebiete von grossen Pipelines handelt. Geprägt vom Scheitern der Kriege im Irak und in Afghanistan bestehen Obama und Andere auf dem begrenzten Charakter dieser Militärintervention. Einstweilen noch schliessen sie jede Bodenoperation auf libyschem Territorium aus. Was Sarkozy und Cameron angeht, die beiden machen kein Hehl aus ihrer Absicht, das Regime zu stürzen und die Aufständischen dazu zu bewegen, sich in Kämpfe gegen die restlichen Gaddafi-treuen Militärkräfte zu stürzen. Indem sie (Sarkozy und Cameron, d. Übers.) dabei die Unterstützung der Arabischen Liga und des Sekretärs der Islamischen Konferenz hervorheben, versuchen sie, die Verurteilung einer Militärintervention des Westens gegen ein arabisches Land zu untergraben.

Seiner Basis beraubt, versucht Sarkozy seine Politik gegenüber Ben Ali und Mubarak verschwinden zu lassen. Ihm geht es jetzt um zukünftige Verträge, vor allem ums Erdöl. Ermutigt durch die Volkserhebungen in den arabischen Staaten, durch die tunesische Revolution, hat sich auch ein Teil des libyschen Volkes erhoben. Die Aufständischen haben versucht, das Regime Gaddafi zu stürzen, aber dieses hat die volle Gewalt seiner Armee sowie Söldnertrupps eingesetzt, und eine Stadt nach der anderen von den Aufständischen zurückerobert. In dieser Situation hat ein Teil der Aufstandsbewegung ihre Hoffnung in eine ausländische Militärintervention gesetzt, die die libysche Armee vernichten soll. Die imperialistischen Mächte jedoch, ihre Armeen, ihre Bomben sind keine Verbündeten, sie wollen die Kontrolle über die Reichtümer des Landes an sich reissen, insbesondere über das Erdöl, und einen Brückenkopf in dieser Region errichten, in der der Sturm der Revolte und der Revolution tobt.  Auf dem Hintergrund der ökonomischen Krise, der erbitterten Konkurrenz um die Kontrolle der Rohstoff- und Energiequellen wollen die imperialistischen Mächte dem Volkswiderstand im Maghreb und im Mittleren Osten, der objektiv ihre Interessen bedroht, ein Ende setzen. Der Beweis dafür ist ihre Unstützung, die sie den Erdöl-Monarchien zukommen lassen, allen voran Saudi-Arabien, wo immer diese die Volkserhebungen im Blut ertränken, wie in Yemen und in Bahrain….

Die massiven Umwälzungen, wie sie in diesem Teil der Welt im Gange sind, gehen vor allem auf die Tatsache zurück, die sich die Volksmassen gegen autoritäre, korrupte Regime und gegen die schreienden sozialen Ungerechtigkeiten erheben, sie  erschüttern die Positionen der Imperialisten und ihrer Verbündeten. Genau deshalb müssen wir die Versuche der Imperialisten, diese Kämpfe zu ersticken, anprangern und bekämpfen und die Solidarität mit den Völkern in dieser Region vorantreiben. Und genau deshalb widersetzen wir uns entschieden der ausländischen imperialistischen Intervention gegen Libyen!

Parti Communiste des Ouvriers de France

Paris, 18. März 2011

————————————————-

Zur Dokumentation übersetzt und herausgegeben von IA*RKP (Österreich)

iarkp.wordpress.com

c/o Amerlinghaus, Stiftgasse 8, 1070 Wien

 Stoppt den Raketenterror gegen Libyen!

In der Propaganda tun die imperialistischen Großmächte USA, Britannien und Frankreich seit Jahren so, als seien sie immer noch als alliierte Armeen im Kampf gegen Hitler und den Faschismus unterwegs. Irak, Jugoslawien, Afghanistan, nochmal Irak, dazwischen Sudan, DRV Korea … Im Nachhinein werden die frechen imperialistischen Lügen von  „Massenmorden“, „Massenvernichtungswaffen“, „Atomwaffen“ usw. widerlegt – aber bis zum nächsten Angriff ist das nicht mehr relevant und die Kriegshetze startet mit einem neuen Schmäh. Tatsächlich erinnert die imperialistische Kriegspropaganda an Hitlers Radiorede beim Überfall auf Polen: „Ab 8:45 wird zurückgeschossen!“

Ganz egal wie jemand zu Milosevic, Saddam Hussein oder eben Gaddafi steht, der Hauptfeind der Völker ist der Imperialismus. Mit nackten Aggressionen wollen die Großmächte ihren Standpunkt klarmachen und durchsetzen. Darin drückt sich der weltweite Widerspruch zwischen Imperialismus und unterdrückten Völkern aus – und jeder fortschrittliche Mensch ist aufgerufen, sich gegen den Imperialismus zu stellen.

Ein wichtiger Unterschied zwischen den Aufständen in Tunesien, Ägypten, Bahrein und dem in Libyen ist, dass die libysche Opposition vom ersten Tag an bewaffnet gegen die Regierung vorgegangen ist, Amtsgebäude niedergebrannt und Polizeistationen zerstört hat. Sie entsprang vor allem aus der Armee, ist ein Resultat von Differenzen in der Staatsbürokratie. Schon allein das Hochhalten der alte Fahne von König Idris wirft ein bezeichnendes Licht auf den Charakter der Führung in Bengazi. Sie ist in völligem Widerspruch zu den berechtigten demokratischen Bestrebungen der Volksmassen. Gleichzeitig konnte sich die Oppositionsführung sicher sein, dass die EU-Imperialisten sie früher oder später tatkräftig unterstützen würden, weil Gaddafi nicht so offen als Büttel und Marionette des Imperialismus aufgetreten ist, wie Ben Ali, Mubarak und die anderen. Der Imperialismus erzeugt in den von ihm abhängigen Ländern bürokratische kapitalistische Regime, die den Zorn der unterdrücken Volksmassen hervorrufen. Die imperialistischen Großmächte – hinter denen die Multinationalen Konzerne stehen – verhalten sich nach strategischen und taktischen Überlegungen unterschiedlich, wenn die Volksmassen rebellieren. (So inszenierten in den 1980er Jahren die USA regelmäßig Militärputsche in Lateinamerika, die französische Regierung bis heute in Afrika; hingegen setzten der österreichische, deutsche und italienische Imperialismus hauptsächlich auf diplomatische Einflussnahme und geschmierte Wirtschaftsbeziehungen zu abhängigen Ländern).

Das Ziel ist immer das gleiche: Willfährige Regime, die optimale Ausbeutungsbedingungen garantieren. Dabei kommt es aber immer wieder zu Konflikten zwischen den einzelnen Großmächten entsprechend der imperialistischen Konkurrenz und dem Kampf um Einflusssphären auf der Welt. Warum Russland und China im Fall Libyen im UNO-Sicherheitsrat kein Veto eingelegt haben, hängt mit der (derzeitigen) Aufteilung der Weltregionen durch die Großmächte und ihre Konzernen zusammen. Russland und China sind zwar in die neue kapitalistische Weltordnung voll eingebunden, gehen aber nicht auf Konfrontation solange ihre unmittelbaren Einflussgebiete nicht betroffen sind, und sind auch heute noch nicht in der Lage, ihre Interessen offensiv auch im Mittelmeerraum zu vertreten.

Aber die Gefahr zwischenimperialistischer Kriege wächst ständig. So ist absehbar, dass im kommenden Jahrzehnt große Kriege um die Aufteilung der Welt bevorstehen. Da wird auch Österreich dabei sein. Immerhin stehen jetzt schon österreichische Truppen am Balkan zur Absicherung seiner Ausbeuterinteressen, weitere Einheiten sind unter anderem in Zypern und an der syrischen Grenze stationiert. Wenn es für Kriegsminister Darabos (laut Presseerklärung) klar ist, dass sich österreichische Soldaten im Fall eines EU-Angriffs auf Libyen „selbstverständlich“ an Schlachtgruppen beteiligen werden, geht es „selbstverständlich“ auch um imperialistische Profitinteressen – immerhin ist die OMV stark in Libyen vertreten, ebenso die Strabag beim Autobahnbau und die Asamer mit mehreren Betonwerken. Libyen ist ein vergleichsweise reiches Land: Das libysche Pro-Kopf-Einkommen ist etwa so hoch wie in Kroatien oder Ungarn (und fast 7mal so hoch wie Ägypten!) Daraus hat sich für das staatsbürokratische Regime auch die Möglichkeit ergeben, relativ selbstbewusst auf internationaler Ebene aufzutreten, z.B. als Gaddafi Vorsitzender der Afrikanischen Union war. Ungeachtet seiner äußerst kooperativen Haltung bei der EU-Flüchtlingsabwehr und der Öffnung des Landes für imperialistische Konzerne (z.B. OMV) nutzt die EU die Gunst der Stunde für die Installierung einer direkten Marionette.

Aber die Versuche der Imperialisten, im arabischen Raum stabile Ausbeutungsverhältnisse zu schaffen werden dort ebenso scheitern, wie in Irak, Afghanistan und anderswo. Solange Unterdrückung herrscht, wird es Widerstand geben und die Völker werden sich selbst befreien.

Nieder mit der EU! Nieder mit dem Imperialismus! Voran mit antiimperialistischen Befreiungsbewegungen und Kämpfen! Für die proletarische Revolution!

20.3.2011

Initiative für den Aufbau einer Revolutionär-Kommunistischen Partei (Österreich) – IA*RKP; iarkp.wordpress.com;

Linke iranische Aktivist/innen in Wien – Österreich; Iranlinksakt.blogfa.com; Stiftgasse 8, 1070 Wien;

Revolutionär-Kommunistischer Jugendverband (Österreich) – RKJV; rkjv.wordpress.com;

Sa 26. März 2011 – Tag der Commune: Paris 1871 – Wien 2017

Staat zerschlagen! Arbeiter/innenmacht! Bourgeoisie niederhalten! Sozialismus aufbauen!

Amerlinghaus

(1070 Wien, Stiftgasse 8   –  Station U2/U3 Volkstheater > Burggasse)

Samstag  26. März 2011

140 Jahre Pariser Commune

10:00 – 11:00             Historischer Ablauf und Hintergrund

11:30 – 13:00 Erfahrungen und Lehren: Staat und Revolution

14:00 – 15:00 Einschätzung durch verschiedene Strömungen

15:30 – 17:00 Lehren der Commune für heute (Diskussion)

dazwischen und danach: Kulturelles – Musik, Film, Essen, Trinken,…

IA*RKP – Revolutionäre Kommunist/innenTag der Pariser Commune - 26. März 2011

STÄRKEN WIR DEN VOLKSKRIEG IN INDIEN!

2 – 9 April 2011 – INTERNATIONALE UNTERSTÜTZUNGSWOCHE.

Der Volkskrieg in Indien wird mit jedem Tag intensiver. Geführt von der Kommunistischen Partei Indiens (Maoistisch) [KPI(M)], bezieht er Millionen von armen Bauern, Frauen, die Massen der Kastenlosen („Unberührbaren“), etc. ein, und hat weiter die Kontrolle über zehn Bundesstaaten Indiens.

Es handelt sich um einen Volkskrieg gegen Armut und feudal-kapitalistische Ausbeutung, gegen die Widersprüche, die in vielen Regionen durch die rasante Entwicklung der Plünderung natürlicher Ressourcen hervorgerufen werden, gegen Kastenunterdrückung und die vom indischen Kapital durch seine Verbundenheit mit dem Imperialismus hervorgerufene Ausbeutung.

STÄRKEN WIR DEN VOLKSKRIEG IN INDIEN! weiterlesen

DOKUMENT: Die Probleme der internationalen kommunistischen Bewegung

von Indra Mohan Sigdel ‚Basanta‘, UCPN(Maoist), Nepal

Die internationale kommunistische Bewegung, die als bewusste Bewegung nach dem Erscheinen des Kommunistischen Manifests im Jahr 1848 begann, besteht bis heute seit 162 Jahren. Verglichen mit der ungefähr 500 Jahre langen Geschichte des Kapitalismus ist das eine kurze Zeit. Aber trotz dieser kurzen Dauer hat die kommunistische Weltbewegung ungeheure Siege erzielt. Der Sieg der sozialistischen Revolution in Russland und die neudemokratische Revolution in China haben die imperialistische Weltordnung unmittelbar in ihren Grundfesten erschüttert. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts triumphierte außerdem der Sozialismus in mehreren osteuropäischen Ländern und siegreiche neudemokratische Revolutionen entwickelten sich in einigen ostasiatischen Ländern. Tatsächlich setzte zu einem bestimmten Zeitpunkt das Proletariat auf einem Drittel der Erdoberfläche den Sozialismus um. Die proletarische Revolution hatte sich zur Haupttendenz der Weltpolitik entwickelt. Der Widerspruch zwischen Sozialismus und Kapitalismus hatte sich in einen der grundlegenden Widersprüche der Welt verwandelt. Diese Geschichte der internationalen kommunistischen Bewegung ist eine ruhmreiche Sache für das Proletariat.

Aber im Gegensatz zu dieser Tendenz stand die Konterrevolution in Russland 1956 und in China 1976. So haben wir eine Situation erreicht, wo das Weltproletariat keine Macht hat. Zweifellos hat das Proletariat wegen dieser Konterrevolutionen seine Macht verloren, aber die Revolutionen und Konterrevolutionen des 20. Jahrhunderts haben dem Proletariat viele Erfahrungen hinterlassen, sowohl positive als auch negative, um die Revolutionen im 21. Jahrhundert voranzutreiben. Diese Erfahrungen sind unschätzbare Werte für die kommunistischen Revolutionär/innen.

Angesichts des Rückfalls in weit verbreiteten Pessimismus nach den Konterrevolutionen in Russland und China, fiel der sowjetische Sozialimperialismus in offnen Kapitalismus zurück. Das war, wenig überraschend, eine günstige Zeit für die Verteidiger des Imperialismus, die  behaupteten, dass diese offensichtliche Degeneration des Revisionismus in nackten Kapitalismus den Zusammenbruch des Sozialismus darstelle – und so machten sie es auch. Die Verteidigung des Marxismus war im Zusammenhang mit lächerlichen Redensarten wie „der Sozialismus ist an seinen Fehlern gescheitert“, „der Marxismus ist fehlgeschlagen und daher ist der bürgerliche Parlamentarismus das einzig mögliche System“ zu einer Frage von größter Wichtigkeit für die Revolutionär/innen geworden.

Einer der Siege, die die Revolutionär/innen im ideologischen und politischen Kampf gegen die Verteidiger des Imperialismus und die Revisionisten zu jener Zeit erzielten, waren die Fortschritte im Volkskrieg in Peru und die Bildung der Revolutionären Internationalistischen Bewegung (RIM). Durch die Annahme des Marxismus-Leninismus-Maoismus als führende Ideologie durch die RIM im Jahr 1992 wurde nicht nur wieder einmal die Richtigkeit und Gültigkeit des Marxismus bestätigt, sondern damit wurde auch eine unbezwingbare ideologische Waffe für das Proletariat im 21. Jahrhundert geschaffen. Der Beginn und die Fortschritte im nepalesischen Volkskrieg und in der späteren Phase des Volkskriegs in Indien erzeugen revolutionäre Begeisterung unter den unterdrückten Klassen auf der ganzen Welt. Trotzdem konnte die kommunistische Weltbewegung bis heute nicht aus ihrem derzeitigen defensiven Zustand herauskommen und keinen Sprung vorwärts machen. Die dahinter steckenden Gründe sind vor allem ideologische und politische. Die Entwicklung der Bewegung beruht darauf, dass die Probleme erkannt und gelöst werden.

Es heißt, dass das Erkennen eines Problems schon die halbe Lösung ist. In diesem Sinn muss die  Überwindung der ideologischen und politischen Probleme in der internationalen kommunistischen Bewegung damit beginnen, sie kennen zu lernen. Die wichtigsten ideologischen und politischen Probleme, die die Entwicklung der Revolution im 21. Jahrhundert aufhalten sind folgende:

1. Der dialektische und historische Materialismus, die Philosophie des Marxismus, ist die wissenschaftlichste Ideologie, die die Arbeiter/innenklasse auf dem Weg zu ihrer eigenen Befreiung je erreicht hat. Diese entwickelt sich weiter, wenn sie im Klassenkampf, in der  materiellen Produktion oder im wissenschaftlichen Experiment angewendet wird. Aufgrund genau dieses Prozesses entwickelte sich der Marxismus in den Marxismus-Leninismus und schließlich in den Marxismus-Leninismus-Maoismus. Ohne sich auch ideologisch weiter zu entwickeln kann keine Revolution in irgendeinem Land Fortschritte machen. Aber zwei Strömungen haben immer Hindernisse bei der Entwicklung der Ideologie bereitet. Die rechte revisionistische Strömung setzt sich für die Entwicklung der Ideologie ein, aber im Namen der Kreativität weicht sie von den grundlegenden Prinzipien des Marxismus ab. Das dogmatische Sektierertum betont die Notwendigkeit, die Ideologie zu verteidigen, aber mangelnde Kreativität hält die Entwicklung auf. Diese beiden Strömungen sind eine ernste Gefahr in der gegenwärtigen kommunistischen Bewegung, aber in der derzeitigen Situation stellt der rechte Revisionismus die Hauptgefahr dar. In der internationalen kommunistischen Bewegung gibt es keine angemessene Betonung des Kampfs hauptsächlich gegen den rechten Revisionismus, die Wichtigkeit der Ideologie und die Notwendigkeit, diese weiter zu entwickeln.

2. Der Marxismus-Leninismus-Maoismus ist ein umfassendes Ganzes. Er ist nicht eine arithmetische Gesamtsumme der ideologischen, politischen und militärischen Beiträge von Marx, Lenin und Mao. Aber es gibt in der internationalen kommunistischen Bewegung eine Tendenz, ihn eher als eine arithmetische Gesamtsumme verschiedener Lehren zu verstehen als ein umfassendes Ganzes. Sogar marxistisch-leninistisch-maoistische Parteien aus unterdrückten Ländern mit halbfeudalen und halbkolonialen Bedingungen machen den Eindruck, dass sie die neudemokratische Revolution einzig als einen Beitrag von Mao auffassen. Ebenso scheinen jene aus kapitalistischen Ländern auch heute noch die Probleme im Zusammenhang mit der sozialistischen Revolution einfach mit Lenin und dem Leninismus lösen zu wollen. Dieser Zustand ergibt sich aus einem Verständnis des Maoismus als Philosophie der Dritte-Welt-Revolution, die auf Länder anwendbar ist, die vom Imperialismus unterdrückt werden, und des Leninismus, der auf die kapitalistischen Länder anwendbar sei. Das ist ein Ergebnis der Unfähigkeit der Kommunist/innen die Tatsache zu begreifen, dass in der heutigen Zeit niemand Marxist/in-Leninist/in sein kann ohne auch Maoist/in zu werden.

3. Revolutionäre Modelle, die in bestimmten Ländern verwendet wurden, können nicht einfach in einem anderen nachgemacht werden. Aber in der heutigen kommunistischen Bewegung gibt es zwei Strömungen: Erstens denken Revolutionär/innen in unterdrückten Ländern nur innerhalb der Perspektive des langdauernden Volkskriegs and zweitens sehen die Revolutionär/innen in den entwickelten Ländern die Möglichkeit der Revolution einzig in der Perspektive des russischen Aufstandsmodells. Das ist politischer Ausdruck des vorher genannten zweiten ideologischen Problems. Nach dem Erfolg der chinesischen Revolution haben langdauernde Volkskriege, die in verschiedenen Ländern geführt wurden, erfolgreich das Stadium des strategischen Gleichgewichts erreicht, aber sie haben schwere Rückschläge erlitten, als sie sich für den Übergang in die strategische Offensive vorbereiteten. Die Kommunist/innen in den kapitalistischen Ländern bringen das Argument vor, dass derzeit keine revolutionäre Situation wie damals in Russland besteht. Aber anstatt sich zu bemühen, neue Wege zu finden, um mit dieser Situation in beiden Arten von Ländern fertig zu werden, scheinen sie Lösungen in den bestehenden Modellen zu suchen. Das ist ein Problem eines mechanisch-materialistischen Verständnisses der Revolutionsmodelle. Das errichtet Barrieren vor einer kreativen Anwendung von Strategie und Taktik jedes der Modelle in der besonderen Situation und den Notwendigkeiten einer bestimmten Revolution.

4. Die Theorie leitet die Praxis an und die Praxis bereichert die Theorie, aber die Praxis ist die Mutter der Theorie. Es gibt eine dialektische Beziehung zwischen ihnen. Wenn eine Theorie in der Praxis angewendet wird, bringt sie Erfahrungen hervor, sowohl positive als auch negative. Nur die korrekte Synthese der Erfahrungen bereichert die Theorie. Aber zwei Strömungen wurden in diesem Zusammenhang zu Hindernissen. Die erste Strömung ist die der Sponanität, die behauptet, dass die Praxis automatisch die Theorie entwickle. Die zweite ist die buchgläubige Strömung, in der sich jemand in unendliche Studien zur „Entwicklung“ der Theorie verliert und dabei mit der Ausrede daherkommt, dass ohne Entwicklung der Theorie keine Praxis ausgeführt werden könne. Diese beiden Strömungen bilden große Hürden für die Entwicklung der internationalen kommunistischen Bewegung.

5. Fast ein Jahrhundert ist seit dem Erfolg der russischen Revolution vergangen. Die Globalisierungs-, Privatisierungs- und Liberalisierungspolitik, die vom Kapitalismus durchgeführt wurde, hat zusammen mit strukturellen Anpassungsprogrammen zu zahlreichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen sowohl in den imperialistischen als auch in den unterdrückten Ländern geführt. Die wachsende Urbanisierung, die Entwicklung von bürokratischem und Kompradoren-Kapitalismus, die Revolution der Informationstechnologie und der ausgedehnten Transport-Verbindungen sogar in den unterdrückten Ländern haben auch zu beträchtlichen Veränderungen der alten gesellschaftlichen Klassenstruktur geführt. Ohne die Taktik diesen Veränderungen der Situation entsprechend anzupassen, kann der revolutionäre Klassenkampf nicht voranschreiten. Der kommunistischen Weltbewegung ist es  nicht gelungen, in Schwung zu kommen, weil sie unfähig ist, eine Taktik zu entwickeln, die auf einer konkreten Analyse der konkreten Bedingungen beruht.

6. Die Strategie ist verbunden mit dem Programm für die Revolution und entscheidet die Richtung, die die Bewegung einschlagen muss. Um die Ziele einer festgelegten Strategie zu erreichen, werden Taktiken angewendet und jede Taktik muss der genannten Strategie dienen. Die Taktik hat vorwärtstreibenden Charakter und gilt für eine kurze Zeitspanne. Es besteht ein dialektisches Verhältnis zwischen Taktik und Strategie. Aber in der kommunistischen Bewegung gibt es ernste Probleme beim Verständnis und bei der Entwicklung einer passenden Taktik. Wenn jemand keine Taktik entwickelt, tritt die Strategie an ihre Stelle und die Aufgaben der Revolutionär/innen werden zu einer unendlichen Wiederholung der Strategie selbst. Wenn die Taktik falsch ist, geht der Weg zur Erreichung einer Strategie unterwegs verloren, was zu rechtem Revisionismus führt. Diese Probleme haben der Entwicklung der Revolution schweren Schaden zugefügt.

7. Nachdem die grundlegende Theorie aufgegriffen wurde, sollte sie kreativ in die Praxis umgesetzt werden. Die Grundlage für Kreativität bleibt das Lernen durch Handeln, nicht das Handeln durch Lernen. Da gibt es zwei Probleme: 1. grundlegende Prinzipien im Namen von Kreativität zu verlassen und 2. sich aus Angst vor Fehlern auf eine mechanische Nachahmung zu beschränken. Dieses Problem taucht bei solchen Revolutionär/innen auf, die den dialektischen und historischen Materialismus verbal anerkennen, aber kein tiefgehendes Verständnis davon haben.

8. In einer Gesellschaft, die auf Klassen beruht gibt es ein Netz von Widersprüchen, von denen einer der hauptsächliche ist. Eine richtige marxistische Politik besteht darin, den Hauptfeind zu isolieren und die zweitrangigen Feinde zu zeitweiligen Verbündeten zu machen oder, wenn das nicht geht, sie zu neutralisieren. Wenn alle Feinde gleichzeitig angegriffen werden, wird das Lager des Feindes stärker, und das schwächt das revolutionäre Lager. Eine Forderung oder ein Aufruf werden nicht genügen, sondern es ist vielmehr die Politik der kommunistischen Partei, die Widersprüche bei den Feinden erzeugen muss. Und nur dann kann die Möglichkeit entstehen, dass Widersprüche unter den Feinden ausgenützt werden können. Das Unvermögen von Revolutionär/innen, Widersprüche unter den Feinden festzustellen und ihre Unfähigkeit sie auszunützen, bremst den Schritt der Revolution.

9. Ein richtiges und revolutionäres Herangehen sucht nach Fragen, zu denen Einheit mit allen zeitweiligen Verbündeten hergestellt werden kann, die ihre eigenen Widersprüche mit dem Hauptfeind haben, und geht den Weg der Einheit bis zum weitest möglichen Punkt. Aber die Art, wie Kommunist/innen zuerst drauf schauen, Punkte zu finden, wo es Differenzen gibt und dann erst die, wo es Einheit unter Verbündeten gibt, hat zu riesigen Verlusten in der heutigen kommunistischen Bewegung geführt. Das ist ein Problem, das auftaucht, wenn jemand nicht das dialektische Prinzip verstanden hat, dass die Einheit der Gegensätze relativ, möglich und zeitgebunden ist und der Kampf absolut ist. Um die gegenseitige Zusammenarbeit unter Kommunist/innen auszudehnen, sollte die Praxis so sein: Betonung der positiven Seiten und Aufmerksamkeit gegenüber den negativen Seiten, aber das genaue Gegenteil ist bis jetzt Realität.

10. Der Marxismus ist eine Wissenschaft, aber Wissenschaft ohne Kunst bringt keine Revolution hervor. Es gibt ein dialektisches Verhältnis zwischen Wissenschaft und Kunst. Dabei ist die Wissenschaft die Hauptseite. Die Wissenschaft bringt nur dann positive Ergebnisse, wenn sie kunstvoll angewendet wird. Der Fehler, die Wissenschaft zu vergessen, wenn versucht wird die Kunst zu verstehen und umgekehrt hat in der kommunistischen Bewegung dazu geführt, dass  sie Unfähig ist, wieder in Schwung zu kommen.

Insgesamt hängen alle Probleme der kommunistischen Weltbewegung, einschließlich der vorher erwähnten hauptsächlich mit dem Verständnis des  Marxismus-Leninismus-Maoismus, mit seiner kreativen Anwendung und seiner Entwicklung zusammen. Ohne den Marxismus zu verstehen kann er nicht korrekt angewendet werden, und ohne korrekte Anwendung entwickelt er sich nicht weiter. Wenn er sich nicht weiterentwickelt, kann er auch nicht verteidigt werden. Der Marxismus, der sich ständig weiterentwickelt, ist ein unbegrenzter Vorrat von Wissen. In der internationalen kommunistischen Bewegung gibt es eine dominierende Strömung, die den Marxismus teilweise versteht, während sie behauptet, dass ihr Verständnis vollständig und korrekt sei, und gleichzeitig behauptet, dass das Verständnis der anderen unvollständig und falsch sei. Das hat Hindernisse für die Entwicklung der ideologischen Einheit unter den kommunistischen Revolutionär/innen hervorgebracht, und auch für die Verteidigung, Anwendung und Weiterentwicklung des Marxismus. Der Grund für die derzeitige Unfähigkeit der kommunistischen Bewegung, das Herzstück des Kommunistischen Manifests, „Arbeiter/innen aller  Länder, vereinigt euch“  in die Praxis umzusetzen, sollte in dieser Strömung festgestellt werden.

Unsere Partei betont die Weiterentwicklung der Revolution und der Ideologie. Aber einige der Taktiken, die wir im Lauf der Entwicklung unserer Revolution angenommen haben, bleiben in der internationalen kommunistischen Bewegung umstritten. Das ist nicht seltsam. Insbesondere nachdem wir Friedensgespräche begonnen haben, sind die Meinungen einiger geschwisterlicher Parteien in offenen Briefen veröffentlicht worden. Nicht alle diese Kritiken, die erhoben wurden sind falsch, tatsächlich sind einige von ihnen richtig. Es war nicht falsch, in der Taktik der demokratischen Republik die Gefahr des Rechtsrevisionismus zu spüren. In unserem Zusammenhang war die Taktik jedoch korrekt und wurde erfolgreich vollendet, nachdem von der Verfassungsgebenden Versammlung die Republik erklärt wurde. Die gegenwärtige Taktik ist die Föderative Volksrepublik. Wir denken, das die ideologische Basis, von der aus wir kritisiert werden, nicht ausreicht um den Herausforderungen zu widerstehen, der die Revolution jetzt gegenübersteht. Die Revolution geht nicht in gerader Linie weiter. Unsere Partei betont, dass der  ideologische Kampf gegen Rechtsrevisionismus und Linkssektierertum innerhalb und außerhalb der Partei richtig geführt werden muss. In diesem Prozess geht die Revolution in unserm Land voran und die Entwicklung der Weltrevolution kann sich darin nicht unterscheiden.

Die gegenwärtige kommunistische Bewegung befindet sich in einer Defensivsituation. Aber das Wesen der heutigen Defensivsituation unterscheidet sich von der im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Die Synthese des Maoismus, die Entwicklung des antiimperialistischen Kampfes auf der Welt, die Ausdehnung der maoistischen Bewegung in Indien, Philippinen und anderen Ländern und die Möglichkeit des Sieges der neudemokratischen Revolution in Nepal haben auf der ganzen Welt Begeisterung hervorgerufen. Das ist sehr positiv für die proletarische Revolution.

Gegenwärtig wird die Weltlage allmählich günstiger für die Revolution. Der US-Imperialismus, der sich für den Führer einer unipolaren Welt hielt, ist jetzt zum Epizentrum einer andauernden Wirtschaftskrise geworden. Die Wirtschaftskrise, die von Amerika ausging, hat jetzt die ganze Welt erfasst, und es sind keine Anzeichen einer Erholung am Horizont zu sehen. Alle grundlegenden Widersprüche auf der ganzen Welt werden sich verschärfen, darunter der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, die zwischenimperialistische Widersprüche und der gegenwärtige Hauptwiderspruch auf der Welt zwischen Imperialismus und unterdrückten Nationen und Völkern. Der Imperialismus, der sich bis jetzt auf einzelne verstreute Kriege und die Rüstungsindustrie gründete, kann sich nicht mehr dadurch erhalten, dass sie einfach fortgesetzt werden. Um sich vor dem Ruin zu bewahren, muss er die Ausbeutung der Dritten Welt weiter verstärken und völkermörderische Kriege führen, wofür er mehr Zerstörungswaffen produziert. Als Folge davon werden sich die Widersprüche weiter verschärfen. Dass zeigt, dass sich die Welt in eine Richtung bewegt, wo die Situation reif für die Revolution wird. Das ist eine große Gelegenheit für das Weltproletariat und ebenso eine große Herausforderung.

Obwohl die Weltlage zunehmend günstiger für die Revolution wird, bleiben die subjektiven Kräfte der kommunistischen Revolutionär/innen äußerst schwach. Auch die Parteien, die behaupten maoistisch zu sein, schauen in alle vier Himmelsrichtungen. Gegenwärtig ist die prinzipienfeste proletarische internationalistische Einheit sehr schwach. Die CoRIM, die ursprünglich nach der Gründung einige wichtige ideologische und organisatorische Arbeiten ausführte, ist heute nicht sehr aktiv. Um in der sich günstig entwickelnden Situation ideologische und materielle Stärke zu gewinnen, müssen die revolutionären Kommunist/innen daher folgende Aufgaben anpacken:

Erstens sollte der ideologische und politische Kampf planmäßig unter den kommunistischen Parteien ausgeführt werden, die den Marxismus-Leninismus-Maoismus als führende Ideologie anwenden. Darüber hinaus ist es notwendig, den ideologischen Kampf mit anderen kommunistischen Parteien zu entwickeln, die die Mao-Ideen in umfassendem Sinn akzeptieren und der Großen Proletarischen Kulturrevolution zustimmen. Diese beiden Kräfte sind strategische Partner. Der ideologische Kampf unter diesen Kräften – als strategische Partner – sollte auf der Zusammenfassung aller positiven und negativen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts beruhen, eine gemeinsame internationale Taktik für die Revolution im 21. Jahrhundert entwickeln, interne Debatten und Diskussionen einschließen, um die Probleme innerhalb der kommunistischen Bewegung möglichst zu verringern, und eine neue Art von Internationale aufbauen.

Zweitens sollten kameradschaftliche Beziehungen unter jenen kommunistischen Parteien entwickelt werden, die sich selbst als pro-Mao verstehen, aber der Kulturrevolution nicht zustimmen, und auch mit denen, die den Mao-Ideen nicht zustimmen, aber den Marxismus-Leninismus anwenden. Zusätzlich dazu ist es notwendig, freundschaftliche Beziehungen mit jenen nationalen Befreiungsbewegungen aufzubauen, die für das Recht auf Selbstbestimmung gegen national-chauvinistische Kräfte kämpfen. Diese zwei Arten von Kräften sind taktisch gesehen antiimperialistische Verbündete. Die Beziehungen zu diesen Kräften sollen mit dem Ziel entwickelt werden, eine internationale antiimperialistische Front aufzubauen, um der imperialistischen Unterdrückung und Einmischung, der inneren kolonialen Unterdrückung entgegenzutreten und ebenso zur Unterstützung des gerechten Kampfs der Massen die Stimme zu erheben.

Schließlich steht trotz aller ernsten Herausforderungen der Revolution eine helle Zukunft bevor. Aber in der gegenwärtigen besonderen Situation der imperialistischen Ära ist die Frage der Entwicklung oder gar der Verteidigung der Revolution in jedem Land schwieriger als früher und ist direkt verbunden mit der Entwicklung und Ausdehnung der kommunistischen Weltbewegung und der antiimperialistischen Kämpfe. Die unmittelbaren Aufgaben für die kommunistischen Parteien, die sicherstellen, dass die kommunistischen Revolutionär/innen die Weltrevolution vorantreiben können, sind: der Aufbau von Parteien, wo es keine gibt, der Beginn und die Entwicklung von Revolutionen, wo Parteien bestehen, der Versuch der Machtergreifung, wo sich Revolutionen entwickelt haben, und gleichzeitig die ununterbrochene harte Arbeit, um eine starke strategische Einheit unter den revolutionären und eine taktische Einheit mit den antiimperialistischen Kräften zu entwickeln. Setzen wir uns alle dafür ein.

20. April 2010

—–

in: I.M. Sigdel ‚Basanta‘: Imperialism and Proletarian Revolution in the 21st Century; Internationales Büro der UCPN(Maoist), Kathmandu (Nepal) 2010 – Übersetzung IA*RKP (Österreich), iarkp.wordpress.com

—-

Anmerkung: Wir dokumentieren diesen Text der UCPN(M) und stellen ihn zur Diskussion. Die Positionen der IA.RKP zu mehreren der angeschnittenen Punkte sind z.B., in den Erklärungen „Revolutionärer Kommunismus“ und „Antimaoismus bedeutet Antikommunismus“ (PR 44/2011) dargelegt.