ILPS zu Syrien جبهه امتناع ومقاومت را عل

جبهه امتناع ومقاومت را عل ILPS-syrien

جبهه امتناع ومقاومت راعلیه نقشه های جنگی وتجاوزکارانه USA ومتحدینش

 علیه سوریه سازمان دهیم!

ما کمیته“ هماهنگی اتحاد بین المللی مبارزات خلق“  (lLPS ) همه واحدهای محلی وملی وسازمانهای عضورا

فرامیخوانیم که تمامی امکانات لازم را برای مقابله باتحرکات جنگ طلبانه آمریکا ومتحدینش علیه سوریه بحرکت درآورده تاازجنایت دیگری علیه بشریت  جلوگیری نمائیم

این فراخوان درانطباق با بیانیه (ILPS) به تاریخ 12 ماه مه 2013 است که بر“پشتیبانی خود ازخلق سوریه تاکید کرده وفعالیت های جنگ طلبانه وتجاوزکارانه USA ، ناتو واسرائیل را محکوم میکند. دراین بیانیه براین نکته تاکید کرده ایم“ ازآنجائیکه عدم توانائی مزدوران جنگی گسیل داده شده به سوریه جهت تحقق برنامه های امپریالیستها به اثبات رسیده است حال USA، ناتو واسرائیل باردیگربه دروغ بزرگ استفاده سوریه ازاسلحه های شیمیائی متوسل شده اند.“

ازپنجم ما مه دلایل روشنی بدست آمده است که برعکس این عمل ضد انسانی،  توسط نیروهای مزدورآمریکا ومتحدینش انجام گرفته وبازماندگان این فاجعه این واقعیت را تصدیق کرده اند.

ولی آمریکا و„ارتش آزادسوریه“ این دروغ بزرگ را چنان وسیع دررسانه های  امپریالیستی تبلیغ میکنند تا نقشه مهندسی شده تجاوز مستقیم USA وناتوراعلیه سوریه توجیه نموده وبه عمل درآورند

دربیانیه جدید رئیس جمهوری آمریکااباما آمده است „USA دلایلی بدست آورده اند وآماده اند که بمباران سوریه را آغاز نمایند.“ انتشار این بیانیه نشان میدهد که آمریکا ومتحدین اوتصمیم دارند برخلاف مخالفت اکثریت قاطع مردم دنیا، درخدمت به کنسرن های تولید اسلحه وشرکت های بزرگ نفتی، جنگ امپریالیستی دیگری را آغازوتجاوزنظامی واشغال سوریه را جامه عمل بپوشانند.

USA ومتحدینش به دروغ مطرح میکنند که عملیات آنها برای حفظ جان شهروندان سوری است ویا قصد آنها مداخله „انسان دوستانه“ است. درحالیکه آنها جهت برآورد منافع نواستعماریشان بدنبال جنگ ویرانگرانه  دیگری هستند که نتیجه آن کشتاروسیعتر مردم، بیش از آنکه مزدوران آنها تاکنون بجای گذاشته اند وتخریب ساختارهای اجتماعی این کشور خواهد بود، واین درحالی ا ست که دولت سوریه علیه دسته های مزدور به پیروزی های نسبی دست یافته است.

حال باردیگرUSA با افسانه پردازی های معمول دلایل واهی ارایه می دهد تا با تجاوز نظامی به سوریه به کمک مزدوران خویش شتافته وازشکست نهائی آنها جلوگیری نماید. بهمین دلیل USA می کوشد با دور زدن سازمان ملل متحد و پایان دادن به امکانات دیپلماتیک وپایمال کردن تمامی میثاق های بین المللی به اهداف پلید خود دست یابند. USA  باریاکاری آشکاری ادعا میکنند که جنگ آنها علیه سوریه پیشگیرانه و برای جلوگیری ازبکاربرد سلاح های شیمیائی است . دراین ارتباط باید گفت که این  USAبوده است که درتمامی جنگهای تجاوزگرانه پیشینش بیش ازهمه ازتسلیحات امحاء جمعی ازجمله سلاح های  شیمیائی به کارگرفته است . آنهاازبمب ناپالم ، فسفورسفید ودیگر بمب وگلوله های توپ آغشته به اوران استفاده کرده اند. آنها درتمامی طول جنگ ویتنام سیستماتیک وبصورت گسترده ازموادی آتش افزا بنام Agent- orange استفاده کردند که بخش عظیمی ازجنگلهای ویتنام را سوزانده ودرختان بی برگ برجای گذاشتند ، جنایتی که تا بامروزازمردم ویتنام قربانی میگیرد وآنها تا به امروزنه ازمردم ویتنام ونه از جامعه جهانی ازانجام این جنایت بزرگ معذرت خواسته ویا اظهار پشیمانی وندامت کرده اند.

در این شرایط حساس مجموعه „ILPS وتمامی کمیته های منطقه ای درسراسرجهان، بخشهای ملی وسازمانهای عضومی بایست دریک جبهه واحد علیه جنگ افروزی های امپریالیسم شرکت نموده وبا هماهنگی با دیگر نیروهای مخالف جنگ، قدرت مبارزاتی خودرا افزایش دهند.آنها موظفند با بردن آگاهی درمیان توده های مردم وبسیج وسازماندهی آنها،علیه هرنوع تجاوزنظامی وجنگ افروزی کهUSA ومتحدینش برنامه ریزی وپیاده می کنند، فعال گردند.

 

 

 

پروفسورخوزه ماریا شیشون دبیرکل“ اتحاد بین المللی مبارزات خلق“                             30 /آگوست/2013

                                                                                                 

این مقاله ابتدا توسط“ آلترناتیو برای ایجاد حزب کمونیست انقلابی“-IARKP-ترجمه وسپس به فارسی برگرداننده شده است.  یکی ازفعالین چپ دروین- اطریش

 

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s