انتخاب ما : تحریم فعال انتخابات!

چه چیزی درانتخابات پارلمانی اینبار تعیین وقطعی می شود؟ چرا باید به انتخابات برویم؟ واقعیت این است که امروزه دراتریش بانک های بزرگ و کنسرن های چند ملیتی سرمایه داری، سیاست وپیشبرد آنرا چه مستقیم. وچه غیر مستقیم تعیین ومشخص می کنند.انبوه محاکمات سران حکومت به اتهام فساد ودزدی درحوزه های مالی وبانکیTelekom ,Hypo, BUWOG)  وغیره) نشان می دهد که چگونه سرمایه انحصاری مستقیما با خرید احزاب ونمایند گان مجلس موفق می شود قوانین مورد دلخواه خود را به تصویب رسانده وامتیازات مالی  خویش را برآورد نماید ویا غیر مستقیم ازطریق واسطه ها ودلالان پشت پرده ویا تبلیغات رسانه ای، علایق مالی خودرا فرای منافع زحمتکشان قانونی کرده وتامین نماید .

درسال 2008 بدنبال ازهم پاشی وورشکستگی بانکهای بزرگ، ما شاهد بودیم که چگونه با گشاده دستی صدها میلیارد ازدرآمد مالیات گرفته شده ازمردم وذخیره های ملی سریعا دراختیارسرمایه مالی قرار می گیرد وهمزمان ادعا می شود، برای تامینات اجتماعی( مدرسه ، بیمارستان…. بیمه های اجتماعی َASVG) اکثریت توده های مردم پولی درخزانه دولت نیست  اصولا سیستم پارلمانی طوری ساخته شده است که نمایندگان مخالف، شانسی یرای تغییرواقعی ندارند.

درانتخابات امسال مسائل و“تصمیم گیری های“ دردستور برنامه است که برای ما کارگران انتخابی مابین قبول خطر طاعون ویا وبا است.واقعیت برنامه احزاب نگهدارنده دولت بورزوا- امپریالیستی واحزاب „مخالف“ دراین انتخابات بقرارزیراست:

– تمامی قدرت به سیاست مداران حرفه ای ویا میلیاردرها؟ –  تقلیل خدمات سلامتی و بهداشت ویا افزایش هزینه های بیمه های اجتماعی – مالیات های جدید ویا تعدیل خدمات اجتماعی- کاهش میزان باز نشستگی ویا بالا یردن حد نصاب ورود به بازنشتستگی – بالا بردن ساعت کارویا کارکوتاه مدت با دستمزدهای نازل وغیره…

احزاب ائتلافی، سوسیال دمکراسی SPÖومردم ÖVPدر پیشبرد این برنامه دراتحاد تنگاتنگ وهماهنگی کامل هستند، سیاستی است که می بایست درسال های آتی هم پیگیرانه به پیش برده شود.در تبلیغات انتخاباتی آنها اختلافات کاملا جزئی دیده می شود بعنوان مثال :“ لگام زنی به هزینه ها“ یاسبک کردن مالیات برای افراد کم درآمد „ایجاد مدارس روزانه اجباری“ ویا „پوشش دادن گسترده برای نگهداری نیمه روزی کودکان “ مالیات گرفتن ازدارائی های خصوصی میلیونرها“ ویا „کم کردن فشارهای مالیاتی از دوش سرمایه داران متوسط برای رونق اقتصاد“. این تدابیر درواقع آن مسائلی نیستند که ما با آنها شبانه روز سردرگریبانیم وازفشارآنها دررنج .

„احزاب معترض“ودرپیشاپیش آنهاحزب آزادی اترش –  -FPÖازهم اکنون“ دادن وعده وعیدهای کاذب“ به مردم را آغاز کرده اند. قول وقرارهای آنها را نباید جدی گرفت، زیرا همانطور که گذشته انها نشان داده است هرگز نمی توانند برسرآنها محکم بمانند.این احزاب از یکطرف  تبلیغ می کنند که می خواهند مالیاتها را کاهش دهند واز طرف دیگرعوام فریبانه خواستهای را برای مردم مطرح میکنند که نمیتوانند برآورده نمایند. آنهاعوام فریبانه خواهان:

 -حداقل دستمزد درسطح 1600 یورو- تطابق کلی وکامل ارزش حقوق بازنشستگان به ضریب گرانی وتورم ودست یابی عادلانه به کمک های پرستاری- پرداخت پول پرستاری ومواظبت بیماران وسالمندان،مبتنی برارزش کارشاغلین مزبوروغیره..

بنابراین این سوا ل بحق مطرح می شود که شرکت دراین انتخابات به چه معنی است؟ ازروی عشق وعلاقه به اتریش؟ویا“ میهن دوستی“؟ باید از خود سوال کنیم برای کدام اتریش ، اتریشی که در آن تقریبا همه کارخانجات وهمه توانیهای مالی، دردست عده ای اندک ازسرمایه داران(سهام داران بزرگ) متمرکزبوده وبه آنها تعلق دارد؟ ویا اتریشی که توده های زحمتکش کارگران کاملا قیم مابانه با هزار بند مرعی ویانامرعی در انقیاد سرمایه مالی نگه داشته شده اند وعملا قادر نیستند درتصمیم گیری های سیاسی هیئت حاکمه شرکت داشته ومداخله فعال نمایند وخواستهای بحق شان را ازطریق چنین مجامعی ازجمله پارلمان به پیش برند؟ بهمین دلیل ما خواستهایمان را، بجای کشیدن یک ضربدربرروی ورقه انتخاباتی، به خیابانها برده وازطریق اعتراض و اعتصاب به آنها توان سیاسی بخشیده وبه همه نشان خواهیم داد.

یکی از نمایندگان بزرگ سرمایه مالی درجائی گفته است که“ دمکراسی بدترین شکل همه حکومت های ا ست  که تاکنون آزمایش شده استدمکراسی بورژوازی پارلمانی بهترین شکل ونوع حکومت سرمایه برای حفظ نظم استثماری است. با این گفته چرچیل میتوان در ارتباط با انتخابات 2013 توافق داشت چون تاکنون هیچ نوع دیگری ازدولت طبقه حاکم تتوانسته است چنین تثبیت واستحکامی را تضمین نماید.چون دراین سیستم تصور توده مردم این است که درتصمیم گیری های هرچند نه بزرگ وتعیین کننده می توانند کمی „سهیم“ باشند. همانطور که ما تربیت یافته ، بزرگ شده وبه به آن مانوس وعادت کرده ایم، مثلا چه رئیسی کمتر بداخلاق است؟ ویا کمتر خشن وقدرت مدار عمل می کند ویا کمتر مراعات کننده حقوق دیگران است ویا بی شرم وحیاست؟ وبدین گونه است که با تخدیر افکار وتیره وتارکردن دید اکثریت مردم، آنهاافق دیگری را در برابر خویش نمی بینند وبه بازی قدرتمندان تن در می دهند.

یکی ازسخنگویان بنام طبقه کارگرمی گوید: تا زمانیکه طبقه سرکوب شده پرولتاریا، هنوز به رهائی خویش واقف نشده است و همچنان جامعه موجود را بعنوان تنها امکان می شناسد ،ازنظر سیاسی تنها می تواند دنبالچه طبقه سرمایه داری بماند. حق انتخاب همگانی سنجش اندازه گیری بلوغ طبقه کارگر است وچیزی بیش از آن درجامعه کنونی نخواهد بود(انگلس، منشاء خانواده، مالکیت خصوصی ودولت) .

 

دراینجا این سوال مطرح می شود که آیا راه حل دیگری وجود دارد؟ ویا اینکه نظم سیاسی –  اجتماعی  دیگری را می توان یافت، که نه برای سرمایه مالی، ولی شاید برای توده مردم بهتر باشد؟ طبیعی است که چنین امکانی موجود است. ولی طبقات حاکم وسیاست مداران ونظریه پردازان کارگزارآنها سیستماتیک این راه حل ها را درچشم توده ها تیره وتارنشان داده ونا پسند جلوه می دهند. این واقعا برای آنها غیر قابل قبول است اگراز کارخانجات، بانکها وکارگاهای تولیدی بزرگ سلب مالکیت شده واشتراکی شوند. این برای آنها بهیچ وجه قابل تامل نخواهدبوداگرطبقه کارگر به قدرت سیاسی دست یابد وتوده های مردم قادر باشند بدون قیم، توسط نمایندگان خود بصورت دمکراتیک انتخاب شده و حکومت نمایند. درشرایط فعلی خواسته های دمکراتیک تنها می توانند درمبارزات خیابانی وعرصه های کار وتولید وآنهم بصورت ناچیزتحقق یابند بعنوان مثال:

-ازمیان برداشتن همه انواع واقسام ما لیات های غیرمستقیم!- آزادی مالیات بر درآمدهای تا 1600 یورو!- بالابردن تصاعدی مالیات بر درآمدهای بالاترازاین مبلغ!- حداقل مزد وحقوق بازنشستگی تا 1600 یورو!- حق دمکراتیک پناهندگی، اقامت وتابعیت!- برگشت فوری تمامی سربازان اتریشی!- حذف تدریس دین درمدارس ، جدائی واقعی میان دین ودولت وانحلال قراردادهمکاری-  Konkordat میان دولت وواتیکان! – 6 ساعت کارروزانه و30 ساعت کارهفتگی برای تمامی کارگران زن ومرد وکارمندان!

آنگونه که تمامی تاریخ قرن بیستم نشان میدهد، برای کارگران وتودههای مردم وضعیتی واقعا دمکراتیک نمی تواند از گذرانتخابات پارلمانی واصلاحات بدست آید.  تجارب این قرن هم چنین نشان داده است که هروقت برای طبقه سرمایه داران وضعیت خطرناکی پیش آمده است بازی پارلمانی وپارلمنت رابراحتی لغو (مثلا دراطریش 1934 ) ودیکتاتوری فاشیستی را برقرار می نمایند . دمکراسی کامل و همه جانبه برای کارگران وتوده های مردم تنها بعدازسرنگونی طبقه سرمایه داران توسط یک انقلاب پرولتاریائی امکان پذیر است. مبارزات دمکراتیک انقلابی همین امروز هم می تواند بهبودی های رابهمراه داشته باشد ونه دادن رای به احزاب بورژوازی. بشرطی که بتوانیم مبارزات انقلابی دمکراتیک را با جهت گیری سوسیالیسم وکمونیسم به پیش ببریم ، وزمانی می شود راهی به جلو گشود که ما دگرگونی کامل نظم اجتماعی موجود را مد نظر داشته باشیم، وخودمان را به تغیرات جزئی قانع ننمائیم،

تمامی تصورات “ تعمیق بیشتردمکراسی „درسرمایه داری ویا“ دمکراسی واقعی“بدون انقلاب، خیال بافی محض بوده،وتاثیرتبلیغات ایدئولوژیک بورژوازی جهت کشاندن توده های مردم به مضحکه انتخاباتی است.انگلس درنوشته“ جشن ملتها“ می نویسددمکراسی درشرایط امروزهمان کمونیسم است.هرنوع دمکراسی دیگرتنها می توانددرمغزخیال پردازانی شکل بگیرد که ازدرگیری با واقعیات گریزانند.“

 

بنابراین فراخوان ما چنین خواهد بود یا تحریم  فعال- اعلام موضع بصورت عمل سیاسی و انداختن رای غیرمعتبردرصندوقها ویا بصورت غیرفعال عدم شرکت درانتخابات. هرگونه رای به „احزاب معترض“ چیزی جز بمعنی تائید آنچه که حکومت کنندگان میدانند نخواهد بود: یعنی اکثریت قابل توجه ای ازوضعیت موجود ناراضی اند ولی هنوزدرتوهم  پارلمانتاریسم سرگردانند وانتخاب بلای بد کوچک را بهترین امکان میدانند.

تذکر: این متن فراخوانی است که بمناسبت انتخابات مجلس اتریش- 2013 ازطرف آلترناتیو برای ایجاد حزب کمونیست انقلابی “ IARKP“ داده شده است که ترجمه فارسی آن دراختیار جنبش قرار میگیرد

                                                                یکی از فعالین چپ دروین – اتریش   29/9 /2013

 

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s