Ukraine – اکراین: منافع متضاد مردم وحاکمین

اکراین: منافع متضاد مردم وحاکمین

  مردم علیه دولت انتخابی به پا خاسته اند. رسانه های  اتریشی  حمله به ساختمان های دولتی، آتش زدن و حملات مسلحانه به واحد های پلیس را خوش آمد می گویند – وآنهم در اروپا؟ چنین پدیده ای راسالمندان ما آخرین بار درجریان ازهم پاشیدگی اردوگاه شرق بعداز1990 تجربه کرده بودند. ظاهرا دولت مداران اینجایی، وضعیت اکراین را کاملا متغایربا یونان، بوسنی ویا حتی اتریش می بینند. اززمانیکه دولت یانوکوویچ“ پیشنهاد“ «EU» را درمورد قبول« قرارداد آزاد تجاری» در نوامبر 2013 رد کرد، امپریالیست های اتحادیه اروپا فشاربر اکراین را درتمامی سطوح تشدید کردند.  پشتیبانی ازباندها و احزاب فاشیستی که درحال حاضردر کیف وشهرهای دیگرغرب اکراین جلوداران مسلحانه جنیش مخالف هستند، به برنامه اصلی آنها تبدیل شده است.

 اظهارنارضایتی طبقه کارگروتوده های مردم درباره وضعیت موجود ، دولت قدیم – جدید  ، کاملا قابل درک است. دراکراین یک باند کوچک ازکلان ثروتمندان سرمایه مالی برکشورحکومت می کنند وتمامی حاصل کارکارگران را به جیب خود می ریزند، وسودهای نجومی را به خارج منتقل می کنند. سطح زندگی اکثریت اهالی مردم اکراین درپایین ترین مرتبه دراروپا قرار دارد. مزد ساعت کارخالص درکیف (برای آنها یی که حقوقشان پرداخت می شود ) معادل 20/ 2 یورو است  که 10 سنت زیر معادل آن در قاهره وخیلی پایین تردربوداپست، بخارست ویا صوفیا است. تقریبا نصف شاغلین دراکرایین کمتر از 300 یورو درماه  مزد دریافت می کنند

 اساس سیاسی واقتصادی  برای این فقر توده ای را باید درتغییر وتحولات سالهای 1990 زمانیکه سرمایه داری دولتی شوروی ازهم پاشید، جستجو کرد چون دراین مقطع  کارگران وتوده های مردم به قدرت دست نیافتند، بلکه این سرمایه داران بوروکرات وباند های سیاسی حزب کمونیست شوروی بودند که درراس قدرت باقی ماندند وخودرا مجددا سازماندهی نمودند. طبقه سرمایه داران بوروکراتیک جمهوری شوری اکراین، کارگران وتوده های مردم را با اعلام استقلال ودادن قول های  معمول ، دمکراسی وآزادی وگشایش همه جانبه جامعه گول زدند.و سریعا مشغول  تصاحب سود آورترین بخش های اقتصاد دولتی  شدند.

 دراکراین واروپای شرقی درسال 1991، برخلاف مقطع سال  – 1945 سرنگونی فاشیسم –  اثری ازیک حزب کمونیست وکارگری انقلابی وجهت گیری  مبارزات برای دست یابی به جمهوری دمکراتیک خلق برهبری پرولتاریا وجود نداشت.  درست برعکس: حزب  قدیم – جدید کمونیست اکراین نظم گذشته رویزیونیستی را بمثابه“ سوسیالیسم“ مورد تمجید قرار داد وجنبش را به کجراه کشاند . بدین ترتیب کاپیتالیست های قدیم – جدید موفق شدند بدون هیچ ترسی ومانعی ازطبقه کارگر موج خصوصی سازی ونیز ادغام سرمایه داران نوین را با بورژواز- بوروکراتهای دولتی قدیم به پیش ببرند.

حال بعداز 20 سال تعداد زیادی سرمایه داربزرگ مالی اکراینی دربخش های مختلف موقعیت های انحصاری  بدست آورده اند. آنها نه تنها به قدرت  بزرگ اقتصادی وسیاسی دست یافته اند ، بلکه دراین مابین  نقش معینی درکنسرت سرمایه مالی بین المللی اجرا می کنند . باند یانوکوویچ هم« اپوزوسیون» بخشی از این الیگارشی* است وجناحی از آنرا  تشکیل می دهد.

  سرمایه مالی  اکراین از دید بین المللی از تمرکز بالایی برخوردار است: گمانه زنی های مختلف حاکی از آن است که حدود 100 نفر،8 تا 85 % اقتصاد را کنترل می کنند. درشرایط فعلی چهار گروه  مهم انحصاری (باند های –  الیگار شی) موجودند که کاملا  با دستگاه دولتی تنیده شده اند  : یانوکوویچ، کیلاویف،اخمدوف وفیرتاش. حول این جهار گروه انحصاری  بقیه الیگارش ها صف بندی می کنند. درحالیکه دوگروه اول تاکنون در برابر« جنبش میدان» واصولا در مخالفت با EU جهت گیری«  معینی» را دنبال می کردند . دوگروه آخرهم تاگذشته نزدیک با رژیم یانوکویچ  متحد بودندو  راه حل سازش را برای خنثی کردن تدابیر دشمنانه اتحادیه اروپا وایالت متحده آمریکا برتر می دانستند( بعنوان مثال برخورد شدید به فراریان مالیاتی وپول شویی، سختگیری  دررابط با جریان و نفل وانتقال پول ودسترسی «آزاد» به سیستم بانکی جهان، تحدید درامکان سرمایه گذاری در «غرب» و ممانعت از انتقال تکنولوژگی «غرب». مسئله دیگر تنیدگی  ورابطه بسیار نزدیک اقتصاد اکراین با  روسیه وچین است ، بطوریکه هرگونه اخلالی در این مناسبات نتایج ناگواری برای بورژوازی مالی اکراین بدنبال خواهد داشت.

  نمودارجنبی نفوذ« امپریالیست های غرب وشرق» رادر اکراین نشان می دهد ( EU/USA بعنوان« نیروی انتقالی» (پیش برد اقتصاد نئولیبرال)  وروسیه وچین بعنوان « نیروی  غیر انتقالی» معرفی شده اند. این نمودار همچنین نشان می دهد که اهمیت امپریالیست های روسیه وچین در 10 سال اخیرافزایش یافته است.

  اتریش به لحاظ صدور سرمایه، با حجم 2/3میلیارد دلار برابر 7/5 %   درمرتبه چهارم قراردارد. سرمایه های اتریشی دراکراین دارای 15 حوزه تولیدی وصدها شعب مستقل درشهرهای دیگراست. یکی ازمحورهای اصلی صدور سرمایه اتریش درحوزه بانکی است :Raiffeisen Bank – Aval  چهارمین بانک  بزرگ وبانکUkrsots  متعلق به Unicredit – Bank Austria ششمین بانک بزرگ اکراین هستند.Die Erste Bank  درسال 2013 شعب خودرا به سرمایه داران مالی اکراین فروخت.  Die Volksbank شعب خودرا به بانک روسی  Sberbankواگذار کرد. درباره قصد فروش بانکUnicredit – Austria  گمانه زنی های مختلفی وجود دارد .

  به لحاظ سیاسی مسئله برسر:انتخاب بین دو الترناتیو:« قرارداد آزاد تجاری» با اتحادیه اروپا، یا« اتحادیه گمرکی» با روسیه و«جامعه کشورهای مستقل»(GUS) است . (750 میلیون یورو قرض فوری اواخر سپتامبر و قول15 میلیارد یورو، که فعلا متوقف شده است، توسط روسیه) ویا وعد های سرخرمنی اتحادیه اروپا وصندوق بین المللی پول«IWF» که از ابتدا با خواست های نا مطلوب مشروط بوده است: قیمت پایین گاز ( یعنی زیر سطح بازارجهانی) یا گرانتر که دومی با یک دورنمای نامعلوم برای دست یابی به بدیل های جدید تامین انرژی آرایش شده است . طبیعا از دید «الیگارشی اکرایین» گزینه مطلوب استفاده ازهر دوطرف امپریالیستی است. چیزی که طرفین دعوا نمی پذیرند.

 برعکس هم اتحادیه اروپا وهم روسیه فشار خودرا قبل ازکنفرانس ویلنوس افزایش داده  واکراین را برابر آلترناتیو« این یا آن» گذاشته اند که درحقیقت برای بورزوازی اکرایین وضعیت نامطلوبی را ترسیم می کرد. درحالیکه نزاع بین روسیه واتحادیه اروپا  دعوا برسر « واقعیت » اقتصادی (هرچند اجباری) و لفاضی های«دمکراسی» سیاسی که  فاقد ارزش مادی اند می باشد.

  درآ گوست وباردیگردراکتبر 2013  جنگ تجاری سختی بین روسیه واکرایین بدلایل  حقوق گمرکی درگرفت  که منجر به مسدود شدن راه حمل وتقل  کالاها  شد. بطوریکه یک هفته تمام رفت وآمد بین دوکشور فلج گردید. روسیه حتی تهدید کرد: اگر اکرایین قرارداد تجارت آزاد با «EU» را امضا  نماید او را از حوزه تجاری «جامعه کشورهای  مسقل» (GUS)  اخراج می کند، وپیمان« اتحادیه گمرکی» را هم ملغی خواهد کرد،. در تابستان 2013 روسیه« جنگ تجاری» دیگری باارمنستان داشت که این کشور می خواست کمی خودرا ازسلطه آمرانه روسیه خلاص کند که باتهدید به افزایش قیمت گازو تحویل اسلحه به آذربایجان…  ارمنستان به اتحادیه گمرکی پیوست.

 جنبش اپوزوسیون مردمی دربرابر دولت ضعیف است چون تابحال فاقد یک سازمان  مبارزاتی قوی  است . بهمین دلیل توده های مردم وطبقه کارگر به توپ بازی درگیری های مسلحانه بین گروهبندی های سرمایه  وحامیان امپریالیستشان تبدیل  شده اند . یکی از دلایل این معضل بیکاری گسترده وفقر توده ای است. بطوریکه هزاران نفرباکمال میل در« میدان»  به استقبال یک وعده غذا می روند، به جای اینکه در منازل  گرسنگی بکشند وسرمارا تحمل کنند. بخصوص اینکه اتوبوس های مجانی آنها را از شهرهای مختلف به میدان کیف می آورند. تنها مخارج تامین وسایل تظاهرکنندگان چادر، بخاری، کیسه خواب،  تخت صحرایی، غذا وغیره روزانه به 10000 یورو میرسد که توسط سرمایه داران بزرگ مانند فیرتاش، پوروشنکوو دیکران که دررقابت با یانوکوویچ هستند پرداخت می شود. این قبیل جنبش های هواداری از «EU» دردهسال قبل هم وجودداشت که به «انقلاب نارنجی» خانم تیمو شنکو(Timoschenko)، تاجر میلیاردر گاز معروف شد

  دردسامبر 2013 وژانویه 2014حزب «UDAR» با (چهره سرشناس بوکس کلیچکو) که توسط بنیاد ادنائر – CDU  ساخته وپرداخته شده بود در«.میدان» نقش رهبری را درسازماندهی جنبش ایفا می کرد. بعدازاینکه میلیاردرمعروف فیرتاش که متعلق به باند یانوکوویچ  است ولی خواهان نزدیکی به اتحادی اروپا است کمک های مالی برای میدان را قطع نمود، نفوذ نیروهای فاشیستی درماه های ژانویه وفوریه بشدت بالا گرفت. ازدیگر احزاب فعال در«میدان» حزب«سرزمین پدری » خانم تیموشنکواست که حال یکی از افراد شاخص آن بعنوان نخست وزیرانتخاب شده است. مهمترین نیرودر صحنه«SWOBODA» (آزادی ) است. این یک حزب فاشیستی است که درپارلمان هم حضوردارد-  و سنت این حزب به« فاشیست های باندارا» که درسال 1920 تشکیل شده بود وبعدها درکنار ارتش فاشیستی هیتلرمی جنگیدند بر می گردد.  این جریان همراه با راست های رادیکال از جمله نیروهای اصلی بودند که به ساختمان های دولتی درکیف وغرب اکراین حمله کردند و رهبری  جنبش «میدان» را بدست گرفتند.

مشخصه دولت جدید، که بهEU- USونیروهای فاشیستی متکی اند ، تصویب قانونی حذف حقوق اقلیت ها است که بخصوص38% اهالی روسی زبان اکراین  را شامل می شود و ساکنین شرق – وجنوب اکراین رازتکلم وآموزش بزبان مادریشان محروم می کند.

 « BOROTBA»(مبارزه) و«KSRD» (شورای هماهنگی جنبش کارگری) دوسازمان انقلابی دراکرایین، مرتبا  این مسئله را متذکر می شوند – که فاشیست ها در«میدان» ، سیستماتیک به سازمانهای چپ حمله می کنند. بعنوان مثال دراواسط فوریه چادر «کنفدراسیون اتحادیه کارگری آزاد» مورد تهاجم 30 نفرازنازی های فا شیست قرار گرفت، بطوریکه سه نفر ازفعالین« بورتوبا» بسختی زخمی شدند. علاوه براین چادرها را دائم با چاقو پاره میکنند، مزاحم بلند گوها می شوند وموتورهای برق را می دزدند. درسومین هفته فوریه، فاشیست ها در« میدان»  قدرت را کاملا بدست گرفتند.

 هم اکنون «KSRD»  ازتشکیل خودبخودی حداقل  ده آلترناتیو پایه ای ضد فاشیستی درکیف گزارش می دهد که برعلیه اپوزوسیون  فاشیستی- «میدان» مبارزه می کنند، بدون اینکه اجازه دهند ازطرف هواداران ارتجاعی روسیه که بیش ازهمه از حمایت  حزب رویزیونیست اکراین «KPU»  برخوردار است مصادره به مطلوب شوند. «بورتوبا» درفراخوانی دراواخر فوریه از مردم خواست که درجنگ ارتجاعی میان باندهای الیگارش شرکت نکنند وخون خودرا برای منافع آنها نریزند .

بعدازسقوط یانوکوویچ وبسرکارآمدن دولت دست نشانده « EU» با شرکت فاشیست ها تشکیل شده است،«بوروتوبا » در 25 فوریه  اعلام کرد « که ازعملیات خودبخودی  ضدفاشیستی درجنوب شرقی – اکراین پشتیبانی کرده ودر آن فعالانه شرکت می کند. بعداز سقوط  یانوکوویچ این عملیات دیگرخصلت حمایت ازدولت را ندارد. این سازمان همچنین  نفوذ نیروهای ناسیونالیست روسی راهم  دراین اعتراضات  مضر ارزیابی کرده ودرادامه میگوید :نیروهای راستین خلق تنها با تکیه به اصول انترناسیونالیسم ودوستی مابین خلق ها قادرند اتحاد خودرا تحقق بخشند ونه با دامن زدن به تفرقه وجدایی،وبرجسته کردن خصایل ملی، زبانی، ومذهبی http://www.borotba.org

تذکر:این اعلامیه توسطن«آلترناتیوبرای ایجاد حزب کمونیست انقلابی» «IARKP»  ia.rkp2017@yahoo.com      تهیه شده است که ترجمه فارسی آن دراختیار جنبش قرار می گیرد.

                                                  یکی از فعالین چپ در وین – اتریش 3/3/2014

 

        آدرس تماس: 8 Iran-Rat:Amerlinghaus,1070 wien stiftgasse                                            

*الیگارشی نوعی حکومت است که گروه محدودی از اغنیا اداره مملکت را بعهده می گیرند». – توضیح مترجم

    Email: Linksaktist@gmx.at

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s