Archiv für den Monat Juni 2014

نابودباداتحادیه اروپا! برقراربادسوسیالیسم! (EU)

 

نابودباداتحادیه اروپا! برقراربادسوسیالیسم!

اتحادیه اروپا(EU) یک پروژه امپریالیستی است. این طرحی توسعه نیافته و ناکامل سرمایه مالی(بانک ها وکنسرن ها ) چندین کشوراروپایی است که درصدد ایجاد بلوکی برای کسب سلطه جهانی، درچالش باUSA می باشد که دهها سال است نقش رهبری جهان امپریالیستی را دردست دارد. درظاهر صحبت ازایجاد یک فضای اقتصادی واحد وسیاست اقتصادی مشترک است که اساس سیاست واحد داخلی، قضایی وامنیتیونیزنظامی وخارجی را تشکیل می دهد. ولی ازآنجائیکه دررقابت درونی امپریالیست ها بروز جنگ اجتناب ناپذیر است، بالابردن قدرت نظامی درتمامی زمینه ها وافزایش قابلیت مداخله نظامی وبالاخره داشتن ارتشی قوی، هسته اصلی شاکله اتحادیه اروپارامی سازد.

درشرایط فعلی اتحادیه اروپا درصدد ایجاد وتثبیت مراجع تصمیم گیری واداری است که برای منافع سرمایه مالی اروپا ازاهمیت بالایی برخوردارمی باشند. درمرکزاین منافع تحکیم نهادهای اصلی اتحادیه اروپا قراردارند که قادرباشند باوجود تضادهای درونی قدرت های جداگانه امپریالیستی عمل نمایند. پروسه همگرایی(„قراردادلیسابون وغیره) همگی درجهت تحکیم سلطه قدرت های بزرگ امپریالیستی است. هدف اصلی اتحادیه اروپا پشت سرگذاشتن امپریالیسم آمریکاست که لازمه آن ظاهرشدن مشترک دربرابرامپریالیسم روسیه وژاپن ونیزقدرتهای درحال توسعه ای مانند چین ، هندوستان وبرزیل می باشد. هدف دیگرآن هماهنگ کردن مقابله با طبقه کارگردراروپا وخلق های کشورهای نومستعمره باهدف برچیدن حقوق اجتماعی ودمکراتیک میباشد.البته تعیین قوانین واحد اجتماعی ودمکراتیک با حداقل استاندارد جزو وظایف اتحادیه اروپا نیست. برعکس ما شاهد برچیدن حقوق دمکراتیک فرای اراده مردم وفاشیزه کردن جامعه، با سرعت زیاد دربعضی ازکشورها هستیم.( بعنوان مثال KSM)) اتحادیه جوانان چک ویا حزب کارمجارستان / جبهه چپ، باتائید پارلمان اروپا ممنوع اعلام می گردد واحزاب فاشیستی به مجالس ملی وپارلمان اروپا راه می یابند.) ساختاراتحادیه اروپا برخلاف USAاتحادی ازدولت های مختلف درون یک فدراسیون نیست. دستگاه دولتی EUبراندک هسته های محدودی: سیاست خارجی ونظامی، اقتصاد وواحدپولی، سرکوب شورش های مردمی،ومبارزه باتجارت موادمخدروانسان متمرکز است. دربخش اقتصاد تدابیرسختی ازطرف سرمایه انحصاری مانند، قرارداد سیاست اقتصادی نئولیبرالتصویب شده است.

درتمامی این حوزه ها حق اتحادیه اروپا برفراز قوانین ملی قراردارد. دیگر سنتن وظایف دولتی، مانند نمایندگی دمکراتیک، دستگاه اداری داخلی، رفع نیازهای اجتماعی ودرمانی،آموزش وپرورش، خدمات عمومی، حق اقلیت ها وقوانین کاری وغیره ازطرف اتحادیه اروپا بمثابه مسایل داخلی تلقی می شوند. تعیین کننده برای قانون گذاری اتحادیه اروپا ، کمیسارهای گزینه شده برای اتخاذ سیاست های نظامی واداره تجهیزات ، تعیین سیاست های اقتصادی وارزی و همچنین بانک مرکزی اروپا هستند واین درحالی است که پارلمان اروپابعنوان نمای بیرونی بورژوادمکراتیک دراین راستا عمل می کند. بدین طریق کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخش بزرگی ازحق حاکمیت ملی خودرا به نهادهای اتحادیه اروپا واگذاسته اند. وعملن ساختارجدید دولتی بنا شده است که کاملن قراردادهای فیمابین کشورهای مستقل را زیرپا می گذارد. ولی این بدین معنا نیست که تضادهای درونی امپریالیست ها درون اتحادیه اروپا برطرف شده باشد بطوریکه جدایی درون اتحادیه اروپا درصورت افزایش تشنجات اقتصادی، سیاسی ونظامی به دو یا چندین بخش بسیار محتمل است. مناطق وسیعی از اتحادیه اروپا مانند کشورهای شرق وجنوب اروپا به سطح نیمه مستعمراتی ونومستعمراتی تنزل یافته اند. کشورهای امپریالیستی اتحادیه اروپا بخشی ازبورزوازی این کشورهارا به خودوابسته کرده اند تا آنهارا محکمتر به اتحادیه اروپا ببندند،سیاستی که هدف آن تامین نیروی کارارزان وکسب بازارهای فروش کالادررقابت با امپریالیست های روسی وآمریکایی است. کشاندن کشورهای دیگر به نیمه دایره نومستعمراتی هسته اصلی کشورهای اتحادیه اروپا ، هدف دقیقن تعریف شده این اتحادیه است..درحالیکه امپریالیست های آلمانی واتریشی گسترش به طرف شرق وجنوب را درمحورکارخودقرارداده اند، فرانسوی ها وایتالیی ها بدنبال تسخیر کشورهای حوزه دریای مدیترانه هستند.

اتریش یک کشورکوچک امپریالیستی است واهمیت بین المللی آن با واردشدن به اتحادیه اروپا شدیدن تغییرپیداکرده است. از1918 تا1960 اتریش صادرکننده سرمایه( صنایع وسرمایه اضافی) به خارج نبود. درسه دهه آخرقرن بیستم سرمایه داری اتریش نوسازی شد وبموازات آن صدورسرمایه به خارج رونق یافت. ازسال 2002نسبت صدورسرمایه از ورودآن کاملن پیشی گرفت. درهمین زمان واحدهای نظامی با کاربرد بین المللی درچارچوب اتحادیه اروپا ایجاد ودرمناطق مورد مشاجره مورد استفاده قرارگرفت.

درحالیکه تانزدیک به پایان قرن بیستم باصطلاحتجارت شرقمشخصه اقتصاد اتریش بود، بعدازواردشدن به اتحادیه اروپا سرمایه گذاریهای مستقیم درشرق وجنوب شرقی اروپا افزایش یافت، بطوریکه اکنون ازشاخص های مهم امپریالیسم اتریش را تشکیل می دهد. درچندین کشور اروپای شرقی وبالکان، اتریش ازجمله پنج کشورمهم سرمایه گذارواستثمارکننده امپریالیستی است. تقریبن درنیمی ازآنها درمرتبه اول قراردارد. بطورمثال دربوسنی هرزوگووین، کوراتی بلغارستان، اسلوانی ورومانی . ودرمرتبه دوم وسوم دراسلواکی، صربستان،، مجارستان، چک، اکرایین. با توجه به اینکه بخش مهمی ازآن متعلق به سرمایه های سیال امپریالیست های آلمانی وایتالیایی هستند.

با ورود به اتحادیه اروپا، امپریالیسم اتریش باردیگر نقش نظامی مهمی درسطح بین المللی بازی می کند. نیروهای نظامی اتریش با تخطی کامل از قانون بیطرفی سال 1955 بیش ازده سال است که دربوسنی وکوزوو بکارگرفته می شوند.درسال 2008 برای اولین بار بعداز پایان جنگ جهانی دوم یک واحدبزرگ نظامی درخارج ازاروپا تحت عنوان مبارزه باتروریست ها وشورشیانفعالیت دارند.( چاد، آفریقای مرکزی). درحال حاضر برای اتریش درچارچوب اتحادیه اروپا این امکان وجوددارد که بدون شرکت مستقیم آلمان دراقصی نقاط جهان واحدهای نظامی خودرا مستقرگرداند. برای ما نابودی اتحادیه اروپا نه یک هدف استراتژیک انتزاعی، بلکه دررابطه با انقلاب سوسیالیستی ودیکتاتوری پرولتاری معنی ومفهوم پیدا می کند. درچارچوب این مبارزه میتوان ازیک دسته ازتضادها استفاده نمود که درجریان تشکیل اتحادیه اروپا بوجود آمده اند ویاتشدید شده اند: تعرض مستمربورژوازی جهت برچیدن، تجاری کردن وخصوصی سازی تاسیسات عمومی در اتحادیه اروپا مشخصن اقشارتحتانی کارگران وکارکنان را هدف خودقرارداده است، درحالیکه حقوق سرمایه درتمامی EUقانونن معیین شده است ، قوانین کاری واجتماعی به حقوق منطقه ای تنزل داده شده است(برای مثال عدم داشتن حق مشارکت درتعیین قانون کار اتحادیه اروپا) بعنوان مثال قراردادهای دسته جمعی( مابین کارگر وکارفرما) توسط دیوان قضایی اتحادیه اروپا تعیین میکرددونیز طبق قوانین اتحادیه اروپا تعلیم وتربیت هم جزو وظایف دولتهای ملی نیست وغیره.

راه ما سازماندهی یک جبهه واحد وسیع ازطبقه کارگر ومتحدین آن برای نابودی اتحادیه اروپاست که دراین رابطه سرمایه انحصاری خودی باید مورد حمله مستقیم باشد. هدف ما ایجاد اتحاد عمل نیروهای ضد اتحادیه اروپا دراتریش برهبری طبقه کارگر، با جنبش مقاومت ومبارزه طبقه کارگروکارکنان درکشورهای دیگراتحادی اروپا، بخصوص با زحمتکشان کشورهای درون یا بیرون اتحادیه اروپا که توسط امپریالیسم اتریش بصورت نومستعمراتی استثمارمی شوند.

خروج امپریالیسم اطریش ازاتحادیه اروپا برای خود، بمعنی یک مرحله فیمابینی برای رسیدن به انقلاب پرولتاریایی نیست(همزمان براین نکته تاکید می کنیم که خواست خروج ازاتحادیه اروپا وهمچنین عدم ورود به آن برای کشورهای غیرامپریالیستی ونومستعمراتی کاملن معنی دیگری دارد.) اغلب جنبش های فعال انتقادی فعلی اتحادیه اروپا دراتریش آنرا بعنوان یک ساختاردشمنانه امپریالیستی نمی بینند بلکه خواستار اصلاحات آن هستند. این نیروها چنین فکرمی کنند که بعدازآزادی رفت وآمد سرمایهباید دوره برآوردشدن حقوق اجتماعیفرارسد. کم هستند افرادی که اتحادیه اروپا را بعنوان یک پروژه امپریالیستی می بینند که باید نابودشود درحالیکه اغلب با اتخاذ یک خط ومشی غیرواقعی ضد سرمایه داری انحصاری درآرزوی سرمایه داری بدون انحصارهستند. تعدادی ازجریانات راست وفاشیستی هم ارتباط منافع سرمایه انحصاری اتریش را با ورود به اتحادیه اروپاعوامفریبانه مطرح کرده واذهان توده هارا تیره وتار میکنند. آنها باضدیتخصم آلود خودعلیه اتحادیه اروپا کارگران وتوده های خلق را به کجراه می برند، آنهادرواقع تقویتاقتصاداتریشرا خواهانند که درعمل چیزی جزنیرورساندن به امپریالیسم اتریش درچارچوب اتحادیه اروپا نیست.

برای ما مبارزه علیه اتحادیه اروپا دروجه اصلی آن مبارزه بابورژوازی امپریالیستی خودیونابودی آن دریک انقلاب پرولتاریای است. دورازتصوراست که درصورت برآمد امواج انقلابی آینده، تنها دراتریش شرایط برای تصرف پرولتاریایی قدرت بالغ خواهدشد، بلکه با درنظرداشت درهم بافتگی تنگاتنگ اتریش درون اتحادیه اروپا درمقایسه با سال 1918، موقعیت انقلابی درچندین کشورهمسایه فراهم خواهدشد که مبارزه ما را تسهیل می کند. ولی این فرصت نباید مارا به امید دریافت کمک ازبیرون به انفعال سیاسی بکشاند. .بزرگترین سهم ما درنابودی اتحادیه اروپا سرنگونی بورژوازیخودی است.

ما مبارزه برای نابودی اتحادیه اروپا را بعنوان بخشی ارمبارزه برای سوسیالیسم می دانیم. تحت شرایط معین، بخصوص بالاگیری فعالیت های طبقه کارگرخروج از اتحادیه اروپا برای ما دربهترین حالت یک تاکتیک برای رسیدن به اهداف نزدیک است. هدف استراتژیک ما سرنگونی بورژوازی وبرقراری قدرت کارگری ( دیکتاتوری پرولتاریا)درشکل حاکمیت شوراهاست. تحقق این هدف تنها درارتباط با جنبش های شورایی درکشورهای همسایه ونیروگیری متقابل امکان پذیر است.

تذکر: این نوشته تحت عنوان< تزهای درباره EU > توسط آلترناتیوبرای ایجاد حزب کمونیست انقلابی<IARKP> ia.rkp2017@yahoo.comwwww.prolrevol.wordpress.comتهیه شده است که ترجمه فارسی آن دراختیارجنبش قرارمی گیرد.Email:linksaktivist@gmx.at یکی از<فعالین چپ دروین>اتریش آدرس تماس:: Amerlinghaus,1070 wien,Stiftgasse 8Iran- Rat وین – 21/6/2014

Advertisements

Pizzeria Anarchia (Wien) 28.7. Räumung verhindern! Prevent the eviction!

Betreff: Pizzeria Anarchia 28.7. Räumung verhindern! Prevent the eviction!

Liebe Leute,

(english version below)

wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, gibt es inzwischen einen
gerichtlichen Räumungstermin: 28. Juli 2014.

Die Räumung ist für den frühen Morgen angesetzt, es wäre also gut am
Abend davor oder wenn möglich früher vorbei zu schauen.

Wir rufen dazu auf, die Räumung gemeinsam mit uns zu verhindern. Damit
sich möglichst viele Leute beteiligen, ist es wichtig, die Info so
weit wie möglich zu verteilen. Dabei könnt ihr uns z.B, unterstützen,
in dem ihr den unten stehenden Mobilisierungs-Aufruf per email
weiterleitet (auch international), auf Web-Seiten stellt, auf bisher
noch nicht vorhandene Sprachen übersetzt, euren eigenen Aufruf
schreibt, unseren blog verlinkt, bei uns Flyer und Plakate abholt,
selbst druckt oder per mail anfragt, Soli-Aktionen macht,
Bezugsgruppen bildet, den Widerstand organisiert…

Den Aufruf in den jeweils aktuellsten Übersetzungen findet ihr auf:
http://pizza.noblogs.org/28-7-raeumung-verhindern-prevent-the-eviction/

um unseren Blog bzw. den Mobi-Aufruf zu verlinken, könnt ihr auch ein
Web-Banner in eure Hompage einbauen, z.B.:
http://pizza.noblogs.org/files/2012/07/webbaner1inverted_red.png

weitere Motive sowie Flyer und Plakate zum selber Drucken:
http://pizza.noblogs.org/mobi-material/

Wir bedanken uns für jegliche Unterstützung!
Solidarität geht nicht nur in eine Richtung, wenn ihr Ideen habt, wie
wir euch unterstützen können, meldet euch bei uns!

Bis zum geplanten Räumungstermin, und hoffentlich darüber hinnaus,
machen wir natürlich weiter Programm in der Pizzeria. Wie immer jeden
Sonntag Pizza für alle. Außerdem:

20.-22. Juni – Survival Weekend
Geplante Workshops: Bezugsgruppen, Erste Hilfe, Rechtshilfe,
Computersicherheit.

22. Juni – Demonstration
Steigende Mieten Stoppen! Verdrängung entgegentreten! Pizza bleibt!

28. Juni
Straßenfest: „2 Jahre vertragsfrei!“

Mehr Infos dazu bald auf unserem Blog.

Das aktuelle Programm für Juni:
http://pizza.noblogs.org/post/2014/06/05/programm-juni-2014/

Mit libertären Grüßen aus der Pizzeria Anarchia, Wien

http://pizza.noblogs.org — pizzeria (at) riseup (dot) net

============

Dear people,

as you might have heard, there is by now an eviction date issued by
the court: July 28th 2014.

The eviction is planned for the early evening, so it would be good to
come by the evening before or if possible earlier.

We call for preventing the eviction together with us. To have as many
people participating as possible, it is important to spread this
information as far as possible.

You can support us by spreading the Mobilization-Call below by email,
put it on websites, translate it to languages that we don’t have yet,
write your own call, link to our blog, pick up flyers or posters,
print them yourselves or ask for them by email, make solidarity
actions, create affinity groups, organize the resistance…

You can find the the Mobilization-Call in the most recent translations here:
http://pizza.noblogs.org/28-7-raeumung-verhindern-prevent-the-eviction/

For linking to our blog, you can use a web-banner to put on your homepage:
http://pizza.noblogs.org/files/2012/07/webbanner_en_red.png

Other Motives and Flyers, Posters fpr printing etc.:
http://pizza.noblogs.org/mobi-material/

We are thankful for every support!
Solidarity doesn’t go just in one direction, if you have ideas how we
can support you, contact us!

Until the planned eviction date, and hopefully also after that, we
continue to make program in the pizzeria. As always, every Sunday,
there is pizza for everyone! Apart from that:

20.-22. June – Survival Weekend
Planned Workshops: Affnity Groups, First Aid, Legal Aid, Computer Security.

22. June – Demonstration
Stop Rising Rents! Stand up against Displacement! Pizza stays!

28. June – Street Festival
„Two years without a contract!“

More infos on our blog.

The whole program for June:
http://pizza.noblogs.org/post/2014/06/05/programm-juni-2014/

With libertarian greetings from the Pizzeria Anarchia, Vienna

http://pizza.noblogs.org — pizzeria (at) riseup (dot) net

===============

28.07.2014: Räumung verhindern! Prevent the eviction! Resiste el
desalojo(ger/en/es)

RÄUMUNG der Pizzeria Anarchia in Wien am 28.07.2014 VERHINDERN!

Die Pizzeria Anarchia ist ein besetztes Haus in Wien. Unser Haus!
Seit mehr als 2 Jahren haben wir unsere Hoffnungen und Träume in die
Pizzeria gesteckt. Hier haben wir gemeinsam gelebt, gestritten und
geliebt. Wir haben Diskussionen, Workshops, Volxküchen, Aktionen und
Widerstand gegen den unerträglichen Normalzustand organisiert. Seit
bald 2 Jahren haben wir keinen Vertrag und sehnen uns auch nicht
danach. Dieser Zustand ist natürlich unerhört, am 28.07 sollen wir
deshalb geräumt werden.
Das nehmen wir nicht hin, sondern kämpfen für unser Haus, und rufen
dazu auf, uns dabei zu unterstützen.

Um Verwirrung zu vermeiden, möchten wir darauf hinweisen, dass die
Behörden bereits mehrmals den Räumungstermin verschoben haben. Wir
gehen davon aus, dass der 28.07 nicht mehr geändert wird. Aktuelle
Infos auf pizza.noblogs.org

Wir kämpfen nicht nur für uns, sondern auch für die Bewohner*innen im
Haus mit einem regulären Mietvertrag, die inzwischen unsere
Freund*innen geworden sind. Diese sind von dem Räumungsbescheid nicht
direkt betroffen, doch sehen sie sich seit langem exzessivem Druck
durch die Eigentümerfirma Castella GmbH ausgesetzt.

Es ist davon auszugehen, dass dieser nach einer möglichen Räumung der
Pizzeria wieder steigen wird. In den Plänen der Firma für die
Neugestaltung des Hauses sind die derzeitigen Bewohner*innen nicht
mehr enthalten, doch diese weigern sich seit Jahren ihr Zuhause zu
verlassen. Nachdem mutwillige Zerstörung der Infrastruktur,
Verweigerung von Instandhaltungsarbeiten, nächtliche
Einschüchterungsversuche, finanzielle Angebote und sogar Anschläge mit
Buttersäure, Altöl und Farbe nicht gefruchtet haben, kamen die
Eigentümer auf die grandiose Idee eine Gruppe „Punks“ dazu zu benutzen
die renitenten Mieter*innen zu vertreiben. Dies zu vermeiden war von
Anfang an unser Ziel. Stattdessen haben wir unser Möglichstes getan,
um sie gegen die Eigentümer zu unterstützen.

Mit der Zeit entwickelte sich die Pizzeria Anarchia, ein widerständiges Projekt, ein Schandfleck, ein lautes Nein!
Ein Haus in dem Widersprüche nicht totgeschwiegen und verdrängt
werden, sondern versucht wird damit einen Umgang zu finden.
Ein Freiraum in dem gemeinsam Strategien zum Überleben im
kapitalistischen Wahnsinn entwickelt werden. Ein Ort des konkreten
Widerstands gegen Immobilienspekulation und Gentrifizierung, in diesem
Bezirk und in der ganzen Stadt.

Auch wenn wir nicht immer die einfachsten Nachbar*innen sind,
schränken wir doch den Handlungsspielraum der Castella GmbH massiv
ein, indem wir Öffentlichkeit schaffen, Sabotageakte verhindern und
aktiv gegen Einschüchterungsversuche vorgehen. Außerdem wird durch
unsere Anwesenheit verhindert, dass das ganze Haus in eine Baustelle
verwandelt wird wodurch die Belastung der Altmieter*innen noch weiter
steigen würde. Darüber hinaus würde die geplante Sanierung und
Erweiterung um drei Stockwerke mit dazu beitragen, die Mieten im
Bezirk weiter hoch zu treiben. So sind wir die Geister die sie riefen
und stehen seit nunmehr zwei Jahren der effektiven Kapitalverwertung
durch die Castella GmbH im Weg. All das sind Gründe, warum wir alles
tun werden, um im Haus zu bleiben.

Alles zu unternehmen, bedeutet für uns auch die Räumung mit
juristischen Mitteln zu bekämpfen. Für uns ist es wichtig,
klarzustellen, dass wir diese Bemühungen nicht als Kooperation mit der
Ordnung verstehen, die wir bekämpfen, sondern als Versuch, sie mit
ihren eigenen Mitteln zu schlagen, und so die drohende Repression und
den Verlust unseres Hauses abzuwenden.

Wohnen ist ein Grundbedürfnis, welches zur Ware gemacht wird. Deswegen
sehen wir unsere Entscheidung, diesen mietfreien Raum zu verteidigen, als klares Zeichen gegen das System.
Miete, Behinderung alternativer Wohnmöglichkeiten und Verdrängung von
bestimmten Menschen sind Teil eines Kontrollsystems, welches uns daran
hindern soll, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Dies trifft natürlich diejenigen, welche von diesem System als
«unnütz» betrachtet werden, am härtesten. So sind in Rentner_Innen,
Student_Innen, Arbeitslose, Geringverdiener_Innen, Alleinerziehende,
Punks und viele weitere Menschen durch Miete und andere
kapitalistische Widrigkeiten in ihrer Existenzgrundlage bedroht. Gegen
diese Verhältnisse, die ihren Ursprung in der bestehenden
Eigentumsordnung haben, sollten wir uns gemeinsam zur Wehr setzen.
Weil es nicht ok ist, dass die Mieten steigen oder überhaupt existieren.

Weil es nicht ok ist, dass es Menschen gibt die keine Wohnung haben,
weil sie sich eine solche nicht leisten können.Weil es nicht ok ist,
wenn Mieter_Innen von Hauseigentümer_Innen drangsaliert werden.
Aber vor allem, weil wir für ein solidarisches Zusammenleben in einen
selbstverwalteten Freiraum, als eine antikapitalistische Alternative,
stehen wollen. Kurz gesagt weil wir zu zeigen versuchen, dass es auch
anders möglich ist.

Der Räumungstermin ist am 28.07.2014.
Wir rufen dazu auf ab sofort gemeinsam aktiv zu werden und die Räumung
zu verhindern! Uns ist wichtig, unseren Lebensraum so lange wie
möglich zu schützen und nichts unversucht zu lassen.

Für uns ist deshalb klar, dass wir uns in jedem Fall am 28.07. die
Straße nehmen werden, um gegen Räumungen, Miete, und Gentrifizierung
zu protestieren.

Wir grüßen alle widerständigen Menschen, die gegen alle Formen der
Herrschaft und für ein selbstorganisiertes Leben in gemeinsamer
Solidarität für eine andere Gesellschaftkämpfen.
Solidarität ist unsere Waffe.

Bewegt euch! Seid Laut, kommt vorbei oder denkt euch etwas aus.
Besetzt Häuser, lebt wild und gefährlich!
Der Ofen ist noch lange nicht ausgebrannt.
Die Welt ist eine Pizza und gehört uns allen Resist the eviction of the Pizzeria Anarchia in on 28.07.2014

Pizzeria Anarchia is a Squat in Vienna. Our house. For over 2 years we
give our hopes and dreams to the Pizzeria Anarchia. We lived here
together, sharing in our troubles and love. We’ve had discussions,
workshops, community kitchen, actions and resistance against the
unbearable status-quo of present day mainstream society and state. For
2 years now we have lived without a contract; we are still against
entering into one. This condition is of course not accepted by
Austrian law, hence an attempt to evict us will be made on 28.07.2014.

We will not leave, we will fight for our house, and we ask you to support us.

To avoid confusion, we would like to pointout that the authorities
have repeatedly postponed the eviction date. We assume that the 28.07
is not changed. Current information on pizza.noblogs.org

This is not just our fight. It is also a fight for our neighbours
within the house who have been living here for many years with
unlimited contracts. They are not directly affected by the eviction,
but the owner of the house (Castella GMBH) has been pressuring them to
move out for a long time. When we are gone, the owner will be able
to pressure them again, because we cannot defend them anymore. The
owner-company has plans to rebuild the house, and in these plans the
flats of our friends, the neighbours, don´t exist anymore. For years
they have lived in these flats and called them their homes, and they
don’t want to leave.

Tactics which were used by Castella GMBH to try and make them leave
include: vandalism of the supply systems, damaging the roof to allow
rain to enter the flats, refusal to carry out maintenance work,
nightly visits of intimidating individuals, financial offers and
attacks with Butyric acid, used oil and paint. When these attempts to
intimidate the tenants failed the owner came up with the Idea to
invite a group of „Punks“ into the house to wear down the patience of
the resilient residents. Since we move into the house, we try not to
play the game of the owner. We support the long-standing residents
against the Castella GMBH.

During the time we are here the Pizzeria Anarchia has always been
developing more and more into a resisting project, an eyesore, a loud
‚NO!‘ in the face of society. We talk about our own problems and try
to combat them. We try to find ways together, to survive the daily
capitalistic nightmare. Finally we build up a centre of concrete
resistance against real estate speculation and gentrification, in this
district and the whole city.

We are not always the easiest neighbours, but we limit the ways in
which the Castella GMBH can attack our neighbours by publishing their
behaviour, stopping sabotage against them, and directly blocking
intimidation. While we are living here the building work planned by
Castella cannot be carried out. Based on the plans, there is no way
this work can take place without our neighbours having to leave their
homes meanwhile – maybe for a period of years. The Building work which
is planed will add 3 more stories to the house – increasing rent in
the whole district. Our presence here is a constant blockade to the
inhumane and capitalistic daydreams of the CastellaGMBH. For us these
are reasons enough to do everything in our power to protect this house
and stay here.

Doing everything includes the use of juristic weapons too. But it is
important to say that we do not think that this is a cooperation with
the legal system which we are fighting against. We only try to use the
state’s own weapons against them. We fight every way we can to
overcome repression, and to resist losing our home.

Accommodation is a basic need which is treated as a commodity.
Therefore we think the decision to fight for a place where we live
without paying rent is a direct critic of the system. Rent, poverty, a
lack of alternative housing options which are not treated with
repression, and displacement of certain people; these things are part
of a control system which stops us from living a self-determined
lifestyle. This system is especially hard for people who are
„inferior“ in the view of the system: people who are studying the
„wrong“ subject, people without rich parents, people who are neither
studying nor working, elderly people who have to deal with small
pensions, illegal immagrants, refugees, people in precarious or
low-paying jobs, single parents, ill or dependent persons, punks etc.

So everyone who is not young, dynamic, flexible, happy and successful
will not have a place in a neoliberal „dreamworld“ were everyone and
everything has to have value. The basis of this is the already
existing system of property ownership. Together we shall fight this all.

We shall fight because it is not ok that rent increases, or exists.

Because it is not ok that People who asked for asylum often are not
able to get a normal flat.

Because it is not ok that there are People without a Flat because it’s
too expensive. Because it is not ok that tenants get bullied by owners.

Because particularly, we want to fight for a solidaric coexistence in
a free Squat as an anti-capitalistic alternative.

To prevent the eviction, it will be too late if we meet on the 28.07.2014.

Therefore at the 20.04. we will start the „Pizzeria Anarchia – Squat
the World – Action Days“. Here we want to share our knowledge, get in
contact with you, have discussions, work to save the house and make
Actions which are a foundation to prevent the eviction. All this will
culminate on 1st May with a street-party. Check the latest news on
this on the blog: pizzaction.noblogs.org. Here you find information
about the program, sleeping places and more.

The Eviction date is 28.07 and we ask you from now onwards to come and
help us prevent it.

There is a last possibility to delay the eviction through the legal
system, but we don’t know if this will work, and it is still only a
temporary solution. We have to prepare for every possibility. On this
day it will be a fight against rent, evictions and gentrification. We
will take back the power from the city.

We like to greet everyone who is fighting for a self-organized
lifestyle, against control and prejudice; we are in solidarity with you.

Solidarity is our weapon!
Move! Be loud and have a wild and dangerous life!
The furnace is far from burnt out!
The World is a Pizza, and belongs to everyone!

Resiste el desalojo de la Pizzería Anarchia el 28.07.2014

Pizzería Anarchia es una okupa en Viena. Nuestra casa. Por mas de 2
años le hemos dado nuestras esperanzas y sueños. Hemos vivido aquí
juntos, compartiendo nuestras guerras y amores. Hemos tenido
discusiones, talleres, cocina comunitaria, acciones y resistencias
contra el insostenible statu-quo de la actual sociedad y estado. En
estos 2 años hemos vivido sin contrato y seguimos en contra de tener
uno. Esta condición, por supuesto, la ley austriaca no lo acepta, por
lo tanto intentaran desalojarnos el 28.07.2014.

No nos iremos, lucharemos por nuestra casa y preguntamos por tu apoyo.
Para evitar la confusión, nos gustaría señalar, que las autoridades
han pospuesto la fecha del desalojo en varias ocasiones. Asumimos que
la fecha 28 de Julio no será cambiada. Información actual en
pizza.noblogs.org

Esta no es solo nuestra lucha. Es también por nuestros vecinos quienes
han vivido aquí por años con contratos indefinidos. Ellos no están
afectados directamente en el desalojo, pero el dueño (Castella GMBH)
les ha estado presionando para que se vayan desde hace tiempo. Cuando
nosotros estemos fuera, el dueño podrá presionarlos de nuevo, porque
ya no podremos continuar defendiéndoles. La empresa Castella GMBH
tiene planeado reconstruir la casa y en ese plan, los apartamentos de
nuestros vecinos y amigos no existen.

Durante años han vivido aquí y lo han llamado su hogar, y no se
quieren ir. Las tácticas que fueron utilizadas por Castella GMBH para
intentar echarles incluyen: vandalismo en el sistema de suministros,
daños en el tejado para que la lluvia entre en los apartamentos,
negarse a realizar los trabajos de mantenimiento, visitas nocturnas
para intimidar a las personas, ofertas financieras y ataques con acido
butírico, aceite usado o pintura. Cuando estos intentos de
intimidación fallaron, al dueño se le ocurrió la idea de invitar a un
grupo de „Punks“ para que acabaran con la paciencia de los inquilinos.
Desde que nos movimos a la casa, no hemos seguido el juego del dueño. Hemos apoyado la larga estancia de los residentes contra Castella GMBH.

Durante el tiempo que hemos estado aquí, la Pizzería Anarchia siempre
se ha desarrollado mas y mas con proyectos que resisten. Un fuerte NO!
en la cara de la sociedad. Hablamos de nuestro problema y tratamos de combatirlo. Intentamos encontrar juntos los caminos para sobrevivir en esta pesadilla capitalista diaria. Finalmente hemos construido una resistencia concreta en contra de la especulación del estado y su aburguesamiento, en este barrio y en toda la ciudad. No siempre somos los vecinos fáciles, pero intercedemos en el camino en el que Castella GMBH puede atacar a nuestros vecinos mediante la publicación de sus actos, deteniendo sus sabotajes y bloqueando directamente la intimidación.

Durante el tiempo que hemos vivido aquí, los trabajos de construcción
planeados por Castella GMBH no se han podido realizar, debido a que no
puede haber personas dentro de la edificio, nuestros vecinos deberían abandonar sus apartamentos por su cuenta, quizás por un periodo de años. Nuestra presencia aquí es un constante bloqueo del inhumano y capitalista día a día de Castella GMBH. Para nosotros son razones suficientes para hacer todo lo que este en nuestro poder para proteger esta casa y quedarnos en ella.

Haciéndolo todo, incluso el uso de armas jurídicas. Pero es importante
decir que no es una cooperación con el sistema legal contra el que
luchamos. Lucharemos de todos los modos posibles para acabar con la
represión y para resistir el desalojo de nuestra casa. El alojamiento
es una necesidad básica que es tratada como una comodidad. Por lo
tanto, pensamos que la decisión de luchar por un espacio donde vivimos
sin pagar ningún alquiler es una critica al sistema.

Alquiler, pobreza, la falta de opciones alternativas de viviendas son
tratadas con represión, y el desplazamiento de las personas; estas
cosas son parte del control del sistema lo que nos impide vivir el
modo de vida que queremos. Este sistema es especialmente duro para la
gente que es „inferior“ a ojos del sistema: gente que estudia el tema
„equivocado“, gente sin familiares ricos, gente que no estudia por
trabajar, las personas mayores que tiene que vivir con pequeñas
pensiones, inmigrantes ilegales, refugiados, gente con trabajos
precarios y bajos sueldos, madres/padres solteros, gente enferma o
dependientes, punks, etc.

Entonces todo aquel que no es joven, dinámico, flexible, feliz y
exitoso, no tendrán espacio en un neoliberal mundo de sueños, donde
todos y todo tiene que tener un valor. La base de esto es el sistema
ya existen de la propiedad. Juntos lucharemos por todo esto.
Lucharemos porque no esta bien el incremento de los alquileres o su
existencia.
Porque no esta bien que la gente que pregunta por asilo normalmente,
no puedan tener una casa.
Porque no esta bien que haya gente sin casas porque sean muy caras.
Porque no esta bien que los inquilinos sean maltratados por los dueños.
Porque, particularmente, queremos luchar por una coexistencia
solidaria de libres okupas en una alternativa anticapitalista.

La fecha del desalojo es el día 28 de Julio de 2014 y te preguntamos
si de ahora en adelante vendrás para ayudarnos a prevenirlo.
Tenemos que prepáranos para todo tipo de posibilidades. En este día
habrá una lucha en contra de los alquileres, desalojos y
aburguesamiento. Recuperaremos el poder de la ciudad
Nos gustaría saludar a todxs los que estáis luchando por un modo de
vida organizado por ti mismo en contra del control y los prejuicios.
Estamos en solidaridad contigo!!

Solidaridad es nuestra arma!
Libres y salvajes!
Un desalojo, otra okupacion!
El mundo es una Pizza y nos pertenece a todxs!!