اطلاعیه مطبوعاتی حزب کمونیست یونان (مارکسیست – لنینیستدرباره نتایج انتخابات یونان Griechenland-persisch

اطلاعیه مطبوعاتی حزب کمونیست یونان (مارکسیست – لنینیست )

درباره نتایج انتخابات یونان

 

انتخابات 25 ژانویه بابکارگیری تمامی قوا و زحمات زیاد جهت سازماندهی جدیدجغرافیای سیاسی یونان برگزارگردید. کوششی که نزدک به چهارسال اززمان بسیج همگانی مردم واعتصابات علیه برنامه های ریاضت کشی ترویکا وکنترل امپریالیستی، بلوک قدرت سیاسی را به لرزه درآورده بود. این کوشش ها برای تثبیت رژیم که لازمه پیشبردمنافع امپریالیسم باشد، عملن راه به جائی نبرد . تلاش های که همزمان باتشدید تضادهای درونی امپریالیستی درسطح جهانی وهمچنین درحوزه دریای مدیترانه همراه بود. بعبارت دیگرانتخابات 25 ژانویه حامل تکامل تمامی مشخصاتی بود که ازدوره های پیشین درسطح سیاسی انعکاس یافته بود .

دسته بندی های گذشته ازاحزاب <دمکراسی نوین>(Neue Demokratie) و<جنبش سوسیالیستی طرفداریونان>(Panhellenische Sozialistische Bewegung) درمقابل انزجارمردم ازتعرض مداوم به حقوق اولیه کاملن ورشکسته ومتحمل شکست شدند. بهائی که آنها می بایست به مردم می پرداختند. ولی این احزاب هنوز دربازی سیاسی حضورداشته وستون های اصلی نظام وابسته یونان راتشکیل می دهند. درصدآرای انتخاباتی حزب< دمکراسی نوین> حتی زیرنتایج سال 2012 قرارداشت وبا اختلاف 5/8 درصد با <حزب رادیکال چپ>(SYRIZA) شکست سختی را متحمل شد که منجر به بحران درونی حزب گردید. این بحران درحال حاضردرسطح رهبری حزب تمرکزیافته است، این پدیده درواقع بیان بحران فقدان جهت گیری روشن طبقه حاکم یونان است. باوجود این ، <حزب دمکراسی نوین> یکی ازپایه های محکم حاکمیت بورژوازی بوده ویقینن مرکزتجدید سازماندهی نیروهای راست وفراراستی خواهدبود که درانتخابات هنوزازقدرت بالائی برخوردارهستند. <جنبش سوسیالیستی طرفداریونان> هم دچار شکست سختی شدوسرهم کردن حزبی بنام(جنبش دمکراتیک سوسیالیستی) برهبری گئورگ پاپاندرو(George-Papandreou) دردقایق آخرتنها توجیه این شکست وسرگیجی کامل این حزب بود.

برنده این انتخابات< حزب چپ رادیکال>(SYZRIZA) بود که توانست ازخشم مردم استفاده کرده واکثریت آرا را بدست آورد. این حزب باسوء استفاده ازپراکندگی مبارزات مردمی ودلسردی وناامیدی بخش بزرگی ازتوده ها، با طرح راه حل های سطحی، خودرا بعنوان تنها“ ناجی“ جهت خروج ازبحران سرمایه داری به مردم معرفی کرد. درحالیکه هیچوقت ازابراز وفاداری به دگم“تعلق یونان به غرب„خودداری نمی نمود. تشکیل دولت ائتلافی باحزب ملی گرای راست(ANEL) شاخص تمایل راست روی وپیروی کردن ازاوامرامپریالیستی وآمادگی آن بعنوان یکی ازعناصراصلی جهت شکل دهی جغرافیای سیاسی بورژوازی درون یونان است.دولت به اصطلاح نجات ملی هم تنهاپوشش سیاستی است که درزیر آن باید دستورات ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به اجرا درآیدوهمزمان صدقه ای هم به مردم داده شود. نتیجه منفی این انتخابات، احراز درصدبالای رای حزب فاشیستی< فجرطلائی>(Goldenes Morgengrauen) است. این درواقع نشانه اضمحلال ایدئولوژیک ونداشتن جهت گیری روشن بخش بزرگی ازتوده های مردم وجوانان است که دسته بندی های راست ازآن بهره مند می شوند. بهرحال این گروه فاشیستی یک عامل ضدمردمی است ودرصورت احتیاج درآینده علیه مردم بکارگرفته خواهدشد.

حزب جدیدالتاسیس< رودخانه>(Der Fluss) هم آمادگی خودرا برای ایجاد توازنی جدید علیه حقوق کارگران ومردم درخدمت به طبقه سرمایه داران اعلام کرده است.یک عنصرمثبت این انتخابات مقاومت بخش بزرگی ازچپ دربرابرلفاظی های انتخاباتی سریزاس(SYRIZA) بودودیگراینکه تعدادچشمگیری ازمردم وچپ ها ازنیروهای انقلابی- کمونیستی پشتیبانی نمودند.

همکاری حزب کمونیست یونان(m-l) وML– حزب کمونیست یونان فعالانه دراین مبارزات سیاسی مداخله موثر نمودند. این دوحزب درگذشته هم درتمامی کشورمشترکن علیه فشارهای انتخاباتی وفریب وریاکاری احزاب بورژوازی مبارزه نموده بودند. آنها نشان دادند که باید با خلع سلاح کردن جنبش به مقابله پرداخت. آنها نشان دادند که ما بایدعلیه رژیم وابسته به امپریالیسم وخط“ مذاکره“ با سرکوبگران مان مبارزه کنیم وبالاخره اینکه جنبش انقلابی کمونیستی کارگری باید دربرابرتصورات باطل „مدیرت خردمندانه“ برای نوسازی بحران سرمایه داری مقاومت وآنرا نفی نماید.

ما نسبت به سال 2012 درصدکوچکی افزایش آرا داشته ایم که امری مثبت است. بدون اینکه مبارزه طلبی ، سختی ها و ویژیگی های این دوره ازمبارزات را کم بها دهیم ویا پنهان نمائیم، این پیشرفت را باید، مبنا ونقطه آغاز نوینی برای ادامه وتقویت مبارزه مشترک دوحزب جهت ایجادیک مقاومت گسترده وگشودن جبهه ای برای خواست های مطالباتی وتجدید سازمان کارگران ، توده های مردم وکمونیست ها بکارگیریم.واقعیت این است که درروزهای آینده هرچند با دولتی جدید، مبارزه ادامه خواهدیافت و مردم دربرابر سرمایه داران وامپریالیسم به پا خواهند خاست وبرای دفاع ازدست آوردها وکسب حقوق خود مبارزه خواهند کرد. وظیفه ماست که به این راه آگاهانه ادامه داده وباتمامی عوامفریبی های بورژوازی ازجمله مضحکه های انتخاباتی آن مقابله نمائیم.

دفتربین المللی حزب کمونیست یونان(مارکسیست- لنینیست)                                       3 فوریه 2015

تذکر: این اعلامیه توسط :IA.RKP (Initiative für den Aufbau einer Revolutionär-kommunistischen Partei)ازمتن انگلیسی- آدرس الکترونیکی:

http://www.kkeml.gr/press-release-about-the-recent-election-results .بزبان آلمانی ترجمه شده است ، که برگردان آن به فارسی دراختیارعلاقه مندان جنبش قرارمی گیرد. درج ، چاپ ونشراین نوشته با ذکرنام،منبع وآدرس آن آزاد است

                                                                                             یکی از<فعالین چپ دروین- اتریش>  

آدرس تماس:Iran-Rat,Amerlinghaus,Stiftgasse,8,1070 Wien

آدرس پست الکترونیک:Linksaktivist@gmx.at                                        

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s