4 آوریل1915 – 24 آوریل 2015

Download armenien persisch

4 آوریل1915 24 آوریل 2015

100 سال کشتارتود­ه­ای رنج وعذاب خلق ارمنی

100 سال انکاراین جنایت بزرگ توسط دولت ترکیه

صدسال پیش دراستانبول،درشب24 آوریل 1915 صدها روشنفکرونخبه­گان فرهنگی ارمنی توسط دولت عثمانی ربوده شدندوتقریبن تمامی آنهابه قتل رسیدند. مطبوعات دولت ترکیه­عثمانی این موج دستگیری­هارا بنام عملیات „لگدمال کردن سرمار„با فریادوشادی جشن گرفتند. در اواخر امپراطوری عثمانی بصورت پراکنده قتل­عام ارامنه وغیرمسلمانها بویژه مسیحی ها صورت می گرفت.

در24آوریل1915این تعقیب وکشتارها ابعاد نوینی بخودگرفت که سر آغازنابودی خونین وجمعی یک ونیم میلیون زن ومرد ارمنی بود. دولت ملی گرا – اسلامی „اتحاد وترقی“ برنامه ازپیش تنظیم شده “ پاکسازی“ ارامنه را که توسط مراجع دولتی وارتش تهیه شده بود، به مرحله اجراء گذاشت. بدنبال دستگیری روشنفکران ارمنی، تحریک وشکارخونین ارامنه درآناتولی وبخصوص درغرب ارمنستان آغازشد، وتخم نفرت مذهبی وعظمت­طلبی ترکی علیه این خلق ومسیحی­ها، دربین مردم مسلمان ترک وکرد پراکنده شد.مراجع دولتی توسط عمالشان با پخش اتهامات واهی مردم راتحریک به قتل عام هم­سایه­گان ارمنی­شان وغارت اموال آنها می­کردند.

مردان ارمنی که درارتش خدمت می­کردند خلع سلاح شدند وهمانند دیگرارامنه به کاربردگی وادارگردیدند وبطرز فجیعی جان باختند. بازماندگان این شکنجه گاه­های کاراجباری یا مستقیمن توسط سربازان ارتش عثمانی بطرزفجیعی قتل­عام شدند ویا برای اعدام به دست باندهای مسلح محلی سپرده شدند.

زنان ،کودکان وسالمندان ارمنی ازخانه ها بیرون کشیده شدند ودرصف­های طولانی به „سفرهای ناکجا­آباد“ کوچانده شدند، اصطلاحی که وزیر داخله آنموقع دولت عثمانی، طلعت پاشا، ازآن دریک تلگرام نامبرده است. زنان ارمنی درراه این مارش­مرگ توسط سربازان ودسته­های تبهکارموردتجاوزقرارگرفتند، شکنجه شده وسپس به قتل رسیدند. تعداد بیشماری ازارامنه ازگرسنگی وتشنگی درصحرای -دیراس سور –Deir-es-zor سوریه جان سپردند.

پایه داری قهرمانانه جوامع ارمنی ومقاومت آنها بعنوان مثال در-موسی داغ- musa Dagh نتوانست این ماشین مرگ­زا را از حرکت بازدارد. تنها بخش کوچکی ازاهالی ترک وکرد درکنارارامنه ایستادند وبه آنها کمک رساندند. زحمتکشان ترک وکرد یک مسئولیت تاریخی دراین کشتارتوده ای به عهده دارند که باید به آن اذعان نموده ونتایج آنرا بپذیرند.

درروند این پاکسازی قومی یکی ازخلق­های قدیمی و بومی آناتولی ازاین سرزمین رانده شد ودرصحرای سوریه به کام مرگ رها گشت ونشانه­های فرهنگی، معماری وکارهای دستی وهنری، ادبیات و موسیقی این خلق نابود گردید وکوشش به عمل آمد تا حتی آنراازذهن تاریخ بزدایند. ازاین کشتارجمعی توسط دولت عثمانی کمتر ازده­هزارنفر توانستند جان سالم به دربرند.آنها یا می بایست هویت خودرا مخفی نگه می داشتندویا اسلام را پذیرا می­شدند.

بچه­های بدون سرپرست ارمنی به خانوادهای ترک وکرد سپرده شدند واجبارن درجامعه ترکی ادغام گردیدند. درزبان رسمی عثمانی این پاکسازی قومی به عنوان „تغییرمکان“ پوشش داده شد وبمثابه تدابیرضروری شرایط جنگی توجیه گردید.

ازآنجائیکه درسال 1914 امپراطوری عثمانی دراتحاد با امپراطوری آلمان واتریش- مجارستان درجنگ جهانی اول امپریالیستی قرارداشت، به همین خاطردر کشتارتوده ای ارامنه توسط دولت ترکیه عثمانی تمامی قدرتهای بزرگ امپریالیستی- فرانسه، انگلستان، ایتالیا، وروسیه وبیش ازهمه آلمان- مسئول می باشند. ژنرال­های بلندمرتبه آلمان درستادکل ارتش عثمانی درسطح رهبری قرارداشتند. آنها درمورد هرقدمی درباره این کشتارجمعی اطلاع داشته وفعالانه دربرنامه ریزی آن سهیم بوده اند.

ازآنجائی­که تمامی قدرتهای امپریالیستی مسئول این قتل عام توده ای بوده اند، این جنایت به سادگی به بایگانی وسپس بدست „فراموشی “ سپرده شد. درزیرفشارقدرتهای پیروز، انگلستان وفرانسه، امپراطوری­عثمانی درسال 1920-1919 درشهراشغالی استانبول دادگاه ویژه­ای را فراخواند که درآن تنها تعداداندکی ازنظامیان ومسئولین اداری به عنوان“جنایتکاران­جنگی“ مقصرشناخته­شدند وازپاکسازی قومی هیچ صحبتی هم نبود و ازمسئولین سیاسی- نظامی وفرمانده­هان اصلی این جنایت هم نه نامی برده شد و بازخواستی به عمل آمد. این درواقع هیتلربودکه درسال 1939 به بهانه یادآوری این „فراموشی“ برنامه کشتارجمعی یهودیان ولشگرکشی جهت نابودی خلقهای اروپای شرقی را برنامه ریزی وبه اجراء درآورد. هیتلردراین باره می نویسد“ماتنها بدین طریق فضای لازم زندگی مورد احتیاج­مان را بدست می آوریم، آیا امروزکسی ازنابودی ارامنه صحبت می کند؟“برای آنهائی­که برخرابه­های امپراطوری عثمانی درسال 1923 جمهوری کمالیستی ترکیه را بنا نمودند، „مسئله ارامنه“ وجود خارجی ندارد. سیاست طبقه حاکم ترکیه متکی به انکارکشتارجمعی خلق ارمنی وسرکوب ملت کرد واقلیت های ملی ومذهبی، مانند بقایای ارامنه، آسوری­ها ، عرب­ها و روما وسینتی­ها است.

درسالهای 1980-1970تحت فشارتروردیپلمات­های ترک توسط سازمان­های مسلح ارمنی درخارج ازترکیه مانند آسالا(asala) – ارتش مخفی ارامنه برای آزادی ارمنستان-،دولت ترکیه سکوت طولانی خودرا درمورداین نسل کشی شکست و مجبوربه موضع­گیری شد. تاریخ نویسی تاکنونی دولتمداران ترکیه چنین بوده است: „اغتشاش وسردرگمی حاصله از جنگ جهانی اول موجب شورش ارمنی­هادرشرق آناتولی گردید، باندهای اشرار ارمنی به دهات ترکهاحمله کردند ودهقانان ترک را به قتل رساندند، این باندهای تبهکار درهمکاری باروسیه، ارتش عثمانی را درجبهه شرق مورد تهدید قراردادند، دراین درگیری­های نظامی است که مردم عادی ارامنه هم مورد ضرب وشتم قرارمی گیرند. برای آرام کردن این وضعیت درجبهه شرقی ومحافظت ازافراد عادی تصمیم به تغییراسکان ارامنه گرفته شد، که درحین آن باعث بروز پیش آمد­های ناخواسته گردید. ولی ادعای بعضی از دشمنان ترک که گویا پاکسازی قومی صورت گرفته است، یک دروغ بزرگ بیش نیست“.ازآنجائی که این استدلال نمی توانست جوابگوی این فاجعه باشد، بورژوازی ترک توسط دولت تقوا وعدالت(Akp) دراوایل سال2000 موضع خودرا کمی تغییرداد وبدین گونه فورموله نمود “ درتاریخ دوملت ارمنی وترک حوادث ناخواسته ای رخ داده است، که ارزیابی فاکت­های تاریخی آنرا باید به عهده تاریخ شناسان گذاشت „.

درسال2013 اردوگان(Erdogan) نخست­وزیرآنموقع ورئیس جمهورکنونی ترکیه برای اولین بار“ تاسف خودرا ازجانباختن برادران ارمنی ابرازکرد“ یک قدم مثبت که باتوجه به سیاست آموزشی موجود، تنها یک تائید زبانی بوده وفاقد ارزش سیاسی می باشد. کتابهای درسی جدیدسال2015/2014 تمامی تهمت وافترا­، دروغ وجعلیات تاریخی را درباره کشتارجمعی ارامنه زنده می کنند. آنها به دانش آموزان مدارس می آموزند که یک “ ارمنی“ مترادف با “ دشمن“ و“ خائن „ است. حال تصورکنید که بچه های ارمنی درمدارس که نیاکانشان قصابی شده اند، باتاریخ آموزی با این شکل ومحتوا چه احساسی خواهند داشت؟ وآنهم درصدمین سالگرد بزرگداشت این نسل کشی!

درحال حاضرهم جامعه و مردم ارامنه درشمال کردستان/ترکیه درزیرفشارراسیسم، عظمت­طلبی ترکی، تعقیب وتبعیض هستند. هارانت دینک(Harant Dink) مبارزارمنی که برای آشتی دوملت وشناساندن هویت ارامنه، فعالانه مبارزه می کرد درسال 2007 درملاء عام درشهراستانبول ترورمی شود، بعبارت دیگردرقرن بیست ویکم هم پاسخ ابراز هویت ارمنی درترکیه، مرگ است.

زحمتکشان ترک وکرد، انقلابیون وکمونیست­ها! قبول مسئولیت درقبال کشتارارامنه، انتقاد ازخودعملی، همبستگی ودفاع ازخواسته­های این خلق، مبارزه علیه عظمت­طلبی ترکی وکوشش مشترک برای ایجاد یک جامعه آزاد ودمکراتیک وظیفه عاجل ومبرم همه ماست.

خواست­های ما ازجمهوری ترکیه:

– نسل کشی ارامنه را به فوریت وبدون هیچ قیدوشرطی باتمامی نتایجش به رسمیت بشناسد!

– برابری کامل، شناسائی وحمایت ازجوامع ارامنه درشمال کردستان/ترکیه را بپذیرد!

– مبارزه وممنوعیت علیه هرگونه راسیسم ضد ارمنی وعظمت­طلبی را واقعن دنبال نماید!

– حق برگشت برای تمامی نوادگان آوارگان ارمنی درارمنستان وفرای مرز را تامین نماید !

– حق تعیین سرنوشت وجدائی برای ارمنستان غربی!

– روشنگری درآموزش وپرورش، درباره سیاست نسل کشی دولت ترکیه!

– برگرداندن اموال به سرقت رفته، واستردادزمین­های سلب مالکیت شده!

– جبران خسارت مالی برای تمامی دارائی های غارت شده!

– خسارت دهی به جمهوری ارمنستان وهمکاری برابر و دمکراتیک با این کشور!

 

فقط با تامین این خواسته­ها می توان خواهری وبرادری با خلق ارمنی درشمال کردستان/ترکیه وارامنه درون وبرون مرزی را تامین نمود.

خواسته های ما ازدولت آلمان یکی ازمسئولین اصلی این جنایت بزرگ :

درقطعنامه مجلس فدرال آلمان به تاریخ2005، بمناسبت نودمین سالگردکشتارارامنه، آگاهانه ازواژه نسل کشی استفاده نشده است، و بهمین دلیل دولت آلمان تاکنون هیچگونه مسئولیتی را درقبال امپراطوری آلمان، که یکی ازاعضای موثراین جنایت بزرگ می­باشد، نپذیرفته است. ما بعنوان کمونیست های آلمان واتریش ازجمهوری فدرال آلمان خواستارقبول بدون قید وشرط واذعان به این پاکسازی قومی ونتایج حاصله ازآن می باشیم.پادشاهی اتریش ومجارستان هم بعنوان متحدنزدیک امپراطوری عثمانی درجنگ جهانی اول دراین کشتارتوده ای سهیم می باشد. مجلس فدرال اتریش اما بنام جمهوری اتریش بعداز 100 سال به تقصیرخود اذعان نمود وازاین فاجعه انسانی رسمن عذرخواهی کرد وازآن به عنوان کشتار دسته جمعی نام برد.

 

این اعلامیه مشترکن توسط سازمانهای زیردرآوریل 2015 تهیه وبه مناسبت این روزمنتشر شده است:

 

Bolschewik Partisan (Nordkurdistan/Türkei) www.bolsevikparti.org

Trotz Alledem (Deutschland) www.trotz-alledem.tk

IA*RKP – Initiative für den Aufbau einer Revolutionär-Kommunistischen Partei (Österreich) www.iarkp.wordpress.com

KOMAK-ML – Kommunistische Aktion – Marxistisch-Leninistisch komakml@gmail.com

 

 

ترجمه وتکثیر<یکی از فعالین چپ دروین- اتریش>

آدرس تماس:  Amerlinghaus,1070 wien,stiftgasse,8

پست الکترونیک: Linksaktivist@gmx.at

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s