Archiv für den Monat August 2015

ازپناهندگان حمایت نمائیم! به جنگ­ها پایان دهید! !امپریالیسم را سرنگون کنید

FB509 persisch-flüchtling 4

ازپناهندگان حمایت نمائیم!

به جنگ­ها پایان دهید! امپریالیسم را سرنگون کنید!

چه کسانی جنگ را درافغانستان، عراق،سوریه، لیبی، مالی و…آغازکردند؟ چه کسانی بانی این شرایط مصیبت­باربرای تودهای مردم دراین کشورهاهستند؟

وحال چه کسانی عوامفریبانه برای آنها اشک تمساح می­ریزند ومنکردست داشتن دراین جنایات جنگی می­شوند؟وادعا می­کنند که از فرار میلیونها انسان غافلگیرشده­اند؟

میلیونها آواره از جنگ وگرسنگی، درکشورهای همسایه مناطق جنگ ­زده، درپاکستان، ایران، ترکیه، اردن، لبنان،مصر، تونس وغیره درشرایط بغایت اسفناکی بسر می­برند. تنها اندکی ازآنها موفق می­شوند به اروپا،بخصوص به یونان ویا دیگرکشورهای جنوب اروپا بیایند. بخش بزرگی ازآنها درپشت مرزهای شنگن- حصارهای اتحادیه اروپا- متوقف می­شوند.

درشریط کنونی انبوه فراریان به حدی است که حتی مرزهای شنگن دردریای مدیترانه و بالکان هم دربرابرآنهائی که ازفجایع جنگی­ای که امپریالیست­های اتحادیه اروپا وایالت متحده آمریکا پدید آورده اند، تاب مقاومت ندارند.

حال تعداد رو به افزایش فراریانی که دردریا غرق و به کام مرگ فرو می­روند ویا کشته می­شوند، بخش بزرگی ازکارگران وزحمتکشان را که درون-حصارهای اتحادیه اروپا- زندگی می­کنند، متاثرکرده وبه تکان آورده است. تا حال ،غرق شدن دهها هزار پناهنده با یک اظهارتاسف وهمدردی زبانی روبرو می­شد­ („وحشتناک است ولی چه ربطی به من دارد؟ازمن که کاری بر نمی­آید؟…“) ولی اکنون مردم اتریش درمقابل خود انسانهائی واقعی ،خسته ودرمانده ای را می بینند ونه آمارهای مجردی ازگریخته­گان ازجنگ وکشته شدگان، بلکه انسانهائی مانند ما که بدبختانه در اتحادیه اروپا به دنیا نیامد­ه­اند.

آنها ازکشورهای می­آیند که توسط قدرت­های بزرگ اروپا(دراشتراک با ایالات متحده آمریکا) به مناطق جنگی تبدیل شده­اند. طبیعی است که جنگ­ها ازآسمان فرو نمی­افتند وخود­بخود پدید نمی­آیند، بلکه آنها حاصل ادامه سیاست­های امپریالیستی بصورت ابزارنظامی هستند. تقریبن تمامی جنگ­های کنونی نتیجه رقابت وهژمونی­طلبی قدرت­های بزرگ امپریالیستی درخاورنزدیک ،آسیای غربی و مرکزی ونیزشمال آفریقا است .این قدرتها ، ایالات متحده آمریکا، انگلستان،روسیه وفرانسه برای حفظ وگسترش حوزه­های سنتی نومستعمراتی خود درمبارزه وزورآزمائی­اند.

تا سالهای1980 افغانستان یک نیمه مستعمره روسیه بود وسوریه وعراق متحدین نزدیک اتحاد شوروی بودند،بهمین دلیل ایالات متحده آمریکا(دراتحادباانگلستان ودیگرامپریالیست­های اروپائی) طالبان را بعنوان“ آزادی­خواهان مبارز“ اسلامی دربرابر اشغالگران روسی ایجاد ومسلح نمود. درسال 1978/1979 امپریالیسم فرانسه، همراه با متحدینش، انگلستان، آلمان وایالات متحده آمریکا درکنفرانس گوادالوپ تعویض قدرت را به خمینی برای جانشینی شاه، سازماندهی نمودند.

درسال 1990 وباردیگر2003 ایالات متحده آمریکاهمراه با تعدادزیادی ازمتحدین نظامی­اش دراروپا جنگ علیه عراق را بخاطردست­یابی به منابع نفتی آغازکرد.

درسال 2011 فرانسه وانگلستان با دیگر متحدینشان جنگ دیگری را علیه لیبی شروع کردند برای اینکه حوزه های نفتی آنجا را تحت کنترل خود درآورند.درهمین سال چندین قدرت بزرگ اروپائی وایالات متحده آمریکا جنگ بربرمنشانه وضد انسانی را توسط مزدورانشان درسوریه بخاطر عقب راندن نفوذ روسیه وبدست گرفتن کنترل این کشور آغازکردند.

درسال2012،فرانسه با حمایت چندین کشوراروپائی،ازجمله اتریش برای نجات رژیم دست­نشانده خود ازخطرنابودی، یک لشگرکشی تمام عیار را به مالی آغازکرد(همانند مداخله نظامی درآفریقای مرکزی وساحل عاج).

هم­چنین پاگیری وجهش دارودسته خلافت اسلامی(ISIS) درسال گذشته خود بخود صورت نگرفت.درسال 2013 سناتورآمریکائی جان مک کین(John McCain) که درسندهای رسمی افشاء شده است با ابراهیم البغدادی ودیگررهبران(ISIS) ملاقات میکند وقول همکاری و پشتیبانی به آنها درمبارزه علیه سوریه را می­دهد.

هنوزاکثریت بزرگی ازمردم اتریش وکشورهای ثروتمند (EU) نمی­خواهند بپذیرند که دولت­های آنها مسئول بلاواسطه فجایعی هستند که دربیرون ازحصار اتحادیه اروپا صورت می­گیرد. بهمین دلیل آنهائی که چنین دولت­های را انتخاب می­کنند، واعتراضی به آنها ندارند درایجاداین وضعیت غیرانسانی مقصرند.

ما درعصرامپریالیسم یعنی درمرحله بالای تکاملی سرمایه داری زندگی می­کنیم. درکشورهای پیشرفته صنعتی،بانک­ها وصنایع به کنسرن­های بزرگ وانحصارهای بین المللی تبدیل، و با سرمایه مالی ادغام شده­اند، ودستگاههای دولتی را کاملن کنترل میکنند.آنها جهان را بین خود تقسیم کرده­اند، وهریک طعمه­های کشورهای نومستعمراتی „خویش“ را استثمار می­کنند و دراین غارتگری کاملن متکی به دولت­های خودی هستند. آنها ازارتش امپریالیستی“خودی“بمثابه ارتش خصوصی استفاده می­کنند، وباکمک رشوه وتطمیع وحتی اعمال تبهکارانه می­کوشند سیاست­مدارانی را به قدرت برسانند که منافع آنها را تامین کنند. بدین گونه بود که کنسرن­های نفتی وصنایع نظامی رئیس جمهوربوش- پدر وپسر- را به قدرت رسانید­ند،برای اینکه جنگ برای نفت درعراق را برای تامین موقعیت برترخود درآسیای غربی آغاز نمایند.

کنسرن­های امپریالیستی اتریش هم بعداز1990 با قدرت تمام ویکپارچه درسیاست داخلی مداخله نظامی نموده واز دولت خواستند، تجزیه یوگسلاوی را عملی نماید. مداخله ای که منجر به روان شدن سیلی ازپناهندگان دردهه 90 به اتریش ودیگر کشورهای اروپائی گردید.وبخاطرهمین خوش­خدمتی آقای آلیوس موک(Alois Mock) وزیر امورخارجه وقت اتریش ازطرف کنسرن­های اتریشی(هم­چنین آلمانی ودیگران) مورد تقدیر وتمجید قرار گرفت.

اگر ما دسایس امپریالیسم اتریش را درچند دهه اخیرمورد مطالعه قرار دهیم، بخوبی میتوان جنایات سیاسی ونظامی طبقه استثمارگر „خودی“ را آشکار کرد، که مرکزثقل آن هم­چنان در یوگسلاوی سابق قرار می­گیرد، جائی که اتریش هنوزبا وجود بحران هیپو آدریا آلپ بانک(Hypo Alpe Adria) حجم سرمایه کذاری­هایش بیشتر از آلمان وروسیه است، وبزرگترین استثمارگرکارگران و توده زحمتکش در کشورهای اروپای شرقی وبالکان می­باشد.اگرچه طبقه حاکم „ما“ می­کوشد خودرا گهگاهی فرصت­طلبانه بیطرف نشان دهد ولی به تناسب قوایش بمثابه یک امپریالیسم کوچک درجنگ بیرحمانه­ای که دروسعت جهانی، جهت تقسیم مجدد نومستعمرات وکسب بازارهای جدید درجریان است، شرکت مستقیم داشته وبرای سهم خود مبارزه می­کند.

نزدیک به 50 سال است که مستعمرات مستقیم، یعنی کشوری که درآنجا یک کشوراروپائی ویا آمریکای شمالی وآسیائی، که دارای یک دستگاه اداری پرقدرت مستعمراتی باشد، وبرکشور مفروض ومردم آنجارازکشور“ مادر“ حکومت، وآنها راسرکوب و استثمارنماید وجود ندارد. بدنبال مبارزات رهائی­بخش بعدازجنگ جهانی دوم، تقریبن تمامی کشورهای مستعمراتی قبلی درمقطع دهه 1960 رسمن بصورت کشورهای مستقل درآمدند. البته این بدان معنی نبود که آنها ازنظر سیاسی واقتصادی واقعن مستقل شده باشند. این کشورهابعدازچندی توسط امپریالیسم مستعمراتی برهبری ایالات متحده آمریکاث3وبعدها سوسیال امپریالیسم شوروی به کشورهای نومستعمراتی تبدیل شدند. هرچند که درسالهای اخیررژیم­ها درکشورهای وابسته ونومستعمراتی توسط قدرت­های امپریالیستی سرنگون وبنا به شرایط وضرورت با رژیم­های مطلوب وسربراه دیگری جایگزین می­شوند، با وجوداین دوران دولت­های مستقیم استعماری به پایان رسیده است.امپریالیسم برای این کشورها وبورژوازی کاملن وابسته آن یک فضای محدود قایل می­شود، و تازمانیکه آنها بتوانند شرایط لازم استثماری را برای اربابان خود تامین نمایند مورد حمایت قرار می­گیرند، درغیر این­صورت ازطریق کودتا یا مداخله مستقیم نظامی برکنار می شوند.

آنچه که دردو دهه اخیر کاملن چشمگیر است، میدان دادن وحمایت ازنیروها واحزاب مذهبی توسط امپریالیسم است. بعنوان مثال درهندوستان جریانات فاشیستی وضد مسلمان هندو به رهبری یک آدمکش حرفه­ای و وزیردولت فعلی(BJP) ، مودی(Mudi) ازجمله این نیروهاست.

ازآغازبحران درسال2008 وادامه آن تا کنون رقابت مابین امپریالیست­های بزرگ بطور چشمگیری بالا گرفته است. صعود چین بمثابه یک قدرت امپریالیستی بزرگ ودوباره نیرو گرفتن روسیه فاکتورهای نوینی به میدان این رقابت­ها وارد کرده­اند. بهمین دلیل تعداد وشعاع عمل این جنگ­ها گسترش یافته وخطردرگیری ،بطورمثال بین چین وآمریکا ویا قدرت­های ناتو با روسیه مرتب درحال افزایش است،تنها بربستراین تحولات وتشدید تضادهای حاصله از آن که مجموعه ای بهم پیوسته است، می­توان دلایل روان شدن سیل پناهندگان را بطرف دژمرگباراتحادیه اروپا درک کرد وبعمل سیاسی مشخص دست زد.

وظیفه ماست از انسانهائی که موفق می­شوند به اتریش راه یابند باتمام قدرت حمایت کرده وبه آنها برای ادامه سفرشان، اگرخواهان رفتن به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا هستند کمک نمائیم، ولی باید دانست این کمک­ها هرچند هم بزرگ باشد مشکل سیاسی پناهندگی را حل نخواهد کرد وموجب تغییری درواقعیت دلایل اصلی فرار وآوارگی نخواهد بود. با توجه به دلایل عمده سیاسی که در بالا شرح آن رفت، درآینده هم ما باز شاهد گریز توده­ای مردم ازکشورهای نومستعمراتی خواهیم بود،چون برای آنها شرایط زندگی روزبروز بدتر می­شود، حتی اگر هم امپریالیست­ها به جنگ­های دیگری هم دست نزنند و“ فقط“ به استثمار وغارت روزانه بسنده کنند.

کارگران وتوده های مردم درکشورهای متروپول باید به این آگاهی دست یابند، که نظام جهانی سرمایه داری- امپریالیستی علت واقعی ومسبب اصلی فقر وفلاکت درتمامی کشورها ازجمله (EU) و بخصوص فرار وآوارگی ازکشورهای جنگ­زده وتحت سلطه است. تا زمانیکه امپریالیسم وجود دارد هیچ راهی برای خلاصی ازاین معضل اجتماعی نخواهد بود،چون علت وجودی این پدیده شوم نه اتخاذ سیاست­های غلط سیاست­مداران ویا دولت­های „ماست“؛ بلکه در رقابت درونی مناسبات سرمایه­داری برای کسب سودبیشتر درمرحله امپریالیستی آن است. همین واقعیت، طبقات استثمارگر را مجبور می­کند که استثمار وغارت را در برابر دیگر رقبا تشدید نمایند. وضعیت دردناک واسفبارموجود در کشورهای نومستعمره زمانی بهبود خواهد یافت وجنگ­های امپریالیستی جاری زمانی پایان می­گیرد، که طبقه کارگر وتوده­های محروم قادر گردند، سلطه سرمایه را دریک انقلاب پرولتاریائی درهم بشکنند.

ما برای این امرمهم کار ومبارزه می­کنیم.

 

IA*RKP- Initiative für den Aufbau einer Revolutionär-Kommunistischen Partei

Proletarische Revolution- revolutionäre-kommunistische Zeitung in Österreich

prolrevol.wordpress.com

ia.rkp2017@yahoo.com – iarkp.wordpress.com

KOMAK-ML – Kommunistische Aktion-marxistisch-leninistisch

komakml@gmail.com

Alle: Stiftgasse 8, A-1070 Wien

 

ترجمه وتکثیر<یکی ازفعالین چپ در وین – اتریش >

آدرس تماس:Amerlinghaus,107 0 Wien, Stiftgasse,8

email: linksaktivist@gmx.at

 

Advertisements